Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Raport z badania ewaluacyjnego "Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku w kontekście osiągania celów rozwojowych i rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych w Regionie"

Przedstawiamy Państwu raport z badania ewaluacyjnego " Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku w kontekście osiągania celów rozwojowych i rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych w Regionie ", które zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w okresie 23 wrzesień 2014 – 9 luty 2015 r.

Raport

 Dokument do pobrania

 

Raport z badania ewaluacyjnego "Analiza osiągniętych wartości wskaźników rezultatu oraz sytuacji uczestników projektów w sześć w miesięcy po otrzymaniu wsparcia w ramach Priorytetów VI-VIII PO KL w województwie dolnośląskim"

Przedstawiamy Państwu raport z badania ewaluacyjnego "Analiza osiągniętych wartości wskaźników rezultatu oraz sytuacji uczestników projektów w sześć w miesięcy po otrzymaniu wsparcia w ramach Priorytetów VI-VIII PO KL w województwie dolnośląskim", które zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w okresie październik 2012 - marzec 2013r.

Raport

 Dokument do pobrania

 

Streszczenie raportu

 Dokument do pobrania

Raport z badania ewaluacyjnego "Oceana działań PO KL w obszarze edukacji w wojewódzwie dolnośląskim"

Przedstawiamy raport z badania ewaluacyjnego "Oceana działań PO KL w obszarze edukacji w wojewódzwie dolnośląskim", które zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w okresie 13 września - 19 grudnia 2012 r.

Raport

 Dokument do pobrania

13.04.2012

Raport z badania ewaluacyjnego „Badanie jakości i wpływu projektów w Działaniu 8.2 PO KL na upowszechnienie transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie dolnośląskim”.

Badanie ewaluacyjne „Badanie jakości i wpływu projektów w Działaniu 8.2 PO KL na upowszechnienie transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i gospodarki w województwie dolnośląskim” zostało zrealizowane na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim w okresie 10 października 2011 r. – 17 lutego 2012 r.

Raport

 Dokument do pobrania

Streszczenie raportu

 Dokument do pobrania

Raport z badania ewaluacyjnego „Komplementarność wsparcia z PO KL z innymi programami UE - aktualna ocena realizacji zasady komplementarności oraz propozycja rozwiązań w celu zwiększenia efektów realizacji tej zasady”

Badanie ewaluacyjne „Komplementarność wsparcia z PO KL z innymi programami UE - aktualna ocena realizacji zasady komplementarności oraz propozycja rozwiązań w celu zwiększenia efektów realizacji tej zasady”, zostało zrealizowane na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim w okresie 3 grudnia 2010 r. – 4 marca 2011.

 Dokument do pobrania

 Dokument do pobrania

Raport z badania ewaluacyjnego "Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim" 

Przedstawiamy raport z badania ewaluacyjnego "Analiza systemu rozliczania wniosków o płatność składanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim", zrealizowanego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim. Badanie było realizowane w okresie 16 sierpnia - 25 października 2010. 

Proponowane przez Wykonawcę badania rekomendacje, przedstawione w raporcie, będą przedłożone Podkomitetowi Monitorującemu PO KL Województwa Dolnośląskiego w celu przyjęcia wyników badania i określenia sposobu wdrażania rekomendacji.

 Raport
 Dokument do pobrania

 Streszczenie raportu
 Dokument do pobrania<object height="0px" width="0px" classid="clsid:3050f819-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b" id="dlgHelper"></object>

 
Raport z badania ewaluacyjnego „Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosowanych w województwie dolnośląskim”

Przedstawiamy raport z badania ewaluacyjnego Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosowanych w województwie dolnośląskimzrealizowanego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim.

Proponowane przez Wykonawcę badania rekomendacje, przedstawione w raporcie, będą przedłożone Podkomitetowi Monitorującemu PO KL Województwa Dolnośląskiego w celu przyjęcia wyników badania i określenia sposobu wdrażania rekomendacji. 

 

Raport końcowy Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stosowanych w województwie dolnośląskim 
 Dokument do pobrania

Streszczenie raportu końcowego
 Dokument do pobrania

 

 
Raport z badania ewaluacyjnego Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim

Przedstawiamy raport z badania ewaluacyjnego Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim, zrealizowanego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim.

Proponowane przez Wykonawcę badania rekomendacje, przedstawione w raporcie, będą przedłożone Podkomitetowi Monitorującemu PO KL Województwa Dolnośląskiego w celu przyjęcia wyników badania i określenia sposobu wdrażania rekomendacji. 

Raport Ocena zainteresowania projektodawców oraz grup docelowych wybranymi formami wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim
 Dokument do pobrania

 


Raport z badania ewaluacyjnego Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku

 

Przedstawiamy raport z badania ewaluacyjnego Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku, zrealizowanego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim.

Proponowane przez Wykonawcę badania rekomendacje, przedstawione w raporcie będą przedłożone Podkomitetowi Monitorującemu PO KL Województwa Dolnośląskiego w celu przyjęcia wyników badania i określenia sposobu wdrażania rekomendacji. Posłużą do doskonalenia sposobu prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych PO KL w naszym województwie.

 

Raport: Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Śląsku
 Dokument do pobrania