Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Projekty innowacyjne na Dolnym Śląsku

Projekty innowacyjne na Dolnym Śląsku - więcej informacji

Projekty innowacyjne w PO KL

Dzięki wprowadzeniu innowacyjności do PO KL projektodawcy mają możliwość poszukiwania i testowania nowych rozwiązań problemów rynku pracy, integracji społecznej czy też systemu edukacji. Projekty zakładające podejście innowacyjne muszą zawierać działania związane z upowszechnianiem wypracowanych w ich trakcie rozwiązań oraz włączenie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki. Ułatwieniem tych działań może być uwzględnienie w projekcie współpracy ponadnarodowej, czyli realizacja projektu lub jego części z zagranicznym partnerem.

Specyfika projektów innowacyjnych

W projektach innowacyjnych, w znacznie większym stopniu niż w standardowych projektach PO KL, możliwe jest kreatywne, elastyczne, wieloaspektowe oraz indywidualne podejście do uczestników projektu, do ich problemów i potrzeb. Wręcz konieczne jest uwzględnienie zasady empowerment, tj. zaangażowania przedstawicieli grup docelowych (adresatów pomocy) w przygotowanie i realizację projektu.

Projekty innowacyjne w PO KL są bardziej twórcze niż standardowe projekty PO KL. Mogą przy tym służyć wymianie informacji, doświadczeń i dobrych praktyk, dlatego też z powodzeniem można je łączyć ze współpracą międzynarodową. Dla powodzenia realizacji projektu innowacyjnego bardzo ważne jest, aby odpowiadał on na rzeczywiste potrzeby zlokalizowane w obszarach wsparcia EFS. Nie wystarczy, aby planowany projekt był zgodny ze szczegółowymi celami danego Priorytetu, powinien również mieścić się w ramach strategii sektorowych, odpowiadających poszczególnym obszarom wsparcia.

Dlatego też realizacja tego typu projektów możliwa jest wyłącznie w ramach zamkniętego katalogu Tematów projektów innowacyjnych. Wybór tematów jest uwarunkowany szczególnym zapotrzebowaniem na innowacyjne rozwiązania w konkretnych obszarach w regionie.

Podstawowa różnica pomiędzy projektem standardowym a innowacyjnym polega na wyborze sposobu rozwiązywania problemów. Projekty standardowe nastawione są na rozwiązywanie problemów przy pomocy sposobów znanych i sprawdzonych, natomiast innowacyjne szukają nowatorskich metod działania w obszarach, w których nie ma wypracowanych rozwiązań. Projekty innowacyjne nie muszą służyć bezpośrednio rozwiązywaniu problemów grup docelowych. Mogą natomiast przyczyniać się do powstania instrumentów, za pomocą których nowe rozwiązania będą mogły zostać upowszechnione. Dlatego też na każdym etapie realizacji projektu należy poświęcić szczególną uwagę upowszechnianiu celów, efektów i rezultatów projektu (mainstreaming).

Do kogo adresowane są projekty innowacyjne?

Projekt innowacyjny może być skierowany do grup dotychczas pomijanych lub wykluczonych, do grup wspieranych biernie bądź też kierować działania do grup dobrze znanych, dotychczas szeroko i aktywnie wspieranych, oferując jedynie modyfikację dotychczasowych form wsparcia.

W celu uzyskania zamierzonych efektów realizacji projektu niezbędne jest zaangażowanie przedstawicieli grup docelowych (czyli użytkowników i odbiorców) zarówno w opracowanie koncepcji projektu, jak i jego realizację. Im bardziej wypracowany produkt będzie dostosowany do potrzeb grup docelowych, tym większa jego skuteczność.

Kto może (i powinien) realizować projekty innowacyjne?

Przede wszystkim potrzebny jest dobry pomysł oraz świadomość, że ważne jest opracowanie takiego projektu, który jest nie tylko innowacyjny, ale także ma szansę przynieść określone, realne efekty do wykorzystania w praktyce.

Realizację projektów innowacyjnych mogą podejmować wszystkie podmioty uprawnione do tego w ramach PO KL. Warto jednak pamiętać, że ze względu na ich specyfikę, dużą rolę odgrywać będzie potencjał instytucji zgłaszającej projekt: potencjał badawczy, doświadczenie i możliwość testowania wypracowanych rozwiązań, doświadczenie w obszarze podejmowanych działań. Dlatego też Instytucja Organizująca Konkurs zachęca, a najczęściej wprowadza wymóg złożenia projektu w partnerstwie.

Partnerstwo – cenna wymiana doświadczeń

W przypadku poszukiwania i wypracowywania rozwiązań, którymi potencjalnie zainteresowane będą podmioty z różnych obszarów i dziedzin społeczno-gospodarczych, przydatne będzie partnerstwo wielosektorowe. Dzięki współpracy sektora publicznego, prywatnego i społecznego projektodawcy minimalizują ryzyko niepowodzenia lub wystąpienia problemów na etapie realizacji projektu, a także mogą uzyskać wymierne efekty w zakresie popularyzacji wypracowanych rezultatów.

Natomiast partnerstwa jednosektorowe rekomenduje się w przypadku działań, których celem jest przyjęcie sprawdzonych rozwiązań, wypracowanych i wdrożonych w innym niż objęty projektem obszarze.

Szczególną formą partnerstwa jest partnerstwo ponadnarodowe. Projektodawca realizując projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym, ma możliwość wykorzystania międzynarodowego doświadczenia i wiedzy zagranicznych partnerów, przetestowania, adaptowania czy też udoskonalania istniejących w ich krajach metod, a także wspólnego opracowania nowych produktów.

Przygotowanie i realizacja projektu innowacyjnego

Ze względu na specyfikę projektów innowacyjnych szczególnie istotny jest pierwszy okres prac nad projektem, czyli etap przygotowania. Ponieważ z reguły trwa on od 3 do 8 miesięcy, ważne jest, aby projektodawcy zaplanowali działania kilka miesięcy przed ogłoszeniem konkursów. Pierwszy etap prac nad projektem obejmuje:

 • diagnozę i analizę problemu – wypracowanie produktu wymaga zidentyfikowania rzeczywistych potrzeb, problemów i ich przyczyn; projekt innowacyjny powinien opierać się na przeprowadzonych wcześniej badaniach i analizach lub przewidzieć ich realizację w pierwszym etapie;
 • tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane) – wspólne wypracowanie reguł i zasad współpracy oraz podziału zadań partnerów skierowanych na osiągniecie danego celu i efektów; precyzyjne wskazanie obowiązujących w partnerstwie procedur decyzyjnych; dobór zróżnicowanych partnerów w kontekście obszaru problemowego danego projektu innowacyjnego;
 • opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego.

Pierwszy etap realizacji projektu innowacyjnego testującego kończy się opracowaniem strategii wdrażania, która stanowi kluczowe narzędzie zarządzania projektem innowacyjnym i jest opiniowana przez sieć tematyczną. Na podstawie tej opinii IP podejmuje decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu strategii lub o konieczności jej poprawienia. Przygotowanie strategii i jej akceptacja przez IP warunkują przejście do drugiego etapu realizacji i tym samym możliwość kontynuacji projektu.


Kolejnym etapem „życia” projektu jest okres jego wdrożenia, podczas którego możemy wyodrębnić następujące rodzaje działań:

 • testowanie opracowanego produktu – jest to element konieczny dla wypracowania skutecznych produktów;
 • analizę rzeczywistych efektów testowanego produktu – jej wyniki powinny pozwolić na modyfikację wypracowanego produktu;
 • opracowanie produktu finalnego – to działanie jest przeprowadzane na podstawie wyżej opisanej analizy oraz walidacji rezultatów, dokonywanej przez sieć tematyczną;
 • upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki – projekty innowacyjne mają sens, o ile ich rezultaty zostaną wykorzystane w praktyce i rzeczywiście przyczyniają się do zwiększenia skuteczności i efektywności realizowanej polityki. Oprócz działań upowszechniających i włączających do głównego nurtu polityki, stanowiących ostatnią podsumowującą fazę wdrażania projektu innowacyjnego, projektodawca musi również uwzględnić te działania od momentu opracowania wstępnej wersji produktu przez wszystkie kolejne fazy realizacji projekt.

 

Informacje o ogłoszonych konkursach ponadnarodowych i innowacyjnych znajdują się w Planach działania na poszczególne lata i w zakładce Konkursy.

Dokumenty

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja zaktualizowana
 Dokument do pobrania

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Dokument do pobrania

Komentarz do instrukcji przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowe Dokument do pobrania

Materiały informacyjne KIW

 • Katalog błędów najczęściej popełnianych przy opracowywaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego
   Dokument do pobrania
 • Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Dokument do pobrania (aktualizacja 2011)
  Dokument do pobrania (nieaktualne)
 • Od pomysłu do projektu innowacyjnego - poradnik dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL
  Dokument do pobrania
 • Zalecenia dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013
  Dokument do pobrania
 • Projekty współpracy ponadnarodowej - podręcznik dla projektodawców
  Dokument do pobrania
 • Zalecenia dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013
  Dokument do pobrania
 • Broszura „Empowerment w projektach innowacyjnych PO KL”
  Dokument do pobrania

03.08.2011

Interpretacja IZ PO KL dotycząca innowacji opracowywanych i testowanych w ramach projektów wyłonionych w wyniku procedury konkursowej w konkursie nr 4/POKL/2009 na projekty innowacyjne testujące.

Przedstawiamy Państwu stanowisko IZ POKL dotyczące innowacji opracowywanych i testowanych w ramach projektów wyłonionych w wyniku procedury konkursowej w konkursie nr 4/POKL/2009 na projekty innowacyjne testujące w ramach tematu Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Informacja o stanowisku IZ PO KL

Interpretacja