Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Zmiana Planów Działania dla Priorytetu VI na rok 2012

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 3199/IV/12 z dnia 20 listopada 2012 roku, przyjął do realizacji zmieniony Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VI w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.
Zmiany do Planu działania dla Priorytetu VI wynikają z aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” (nr: POKL.06.01.02-02-011/09) realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2). Zmiany dotyczą wykonania większej ilości badań, co wiąże się z wydłużeniem o 10 miesięcy okresu realizacji oraz zwiększeniem wartości projektu

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI 

10.09.2012

Odstępstwo od Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VII

Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwie od pierwotnego Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VII. Odstępstwo polega na aktualizacji fiszki projektu systemowego pn. „Sprawni w pracy” Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (nr POKL.07.04.00-02-032/12) w zakresie okresu jego realizacji. Pierwotny zapis PD2012 wskazywał na okres 07.2012 r. - 12.2014 r. W wyniku dokonanej zmiany projekt będzie realizowany w okresie 08.2012 r. - 12.2014 r.

Odstępstwa od pierwotnego Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII

Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwach od pierwotnego Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII. Odstępstwa polegają na aktualizacji obecnie realizowanego projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.2.1 w zakresie okresu realizacji projektu i jego wartości ogółem.

W ramach projektu systemowego pn. Dolnośląski Bon na Innowacje (nr projektu POKL.08.02.01-02-026/12) dokonano zmiany okresu realizacji projektu z 03.2012 r. -12.2014 r. na 05.2012 r.-12.2014 r. oraz zmniejszono wartość ogółem projektu z 7.011.170 PLN na 7.007.842,40 PLN.

Odstępstwa od Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII

Szanowni Państwo,
Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwach od pierwotnego Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII. Odstępstwa polegają na aktualizacji obecnie realizowanych projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz Poddziałania 8.2.2 w zakresie okresu realizacji projektu i jego wartości ogółem.

W ramach projektu systemowego pn. Dolnośląska sieć wzornictwa przemysłowego (nr projektu POKL.08.02.01-02-025/12) dokonano zmiany okresu realizacji projektu z 03.2012 r. -12.2014 r. na 04.2012 r.-12.2014 r. oraz zmniejszono wartość ogółem projektu z 2.815.540 PLN na 2.807.530 PLN.

W ramach projektu systemowego pn. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020 (nr projektu POKL.08.02.02-02-002/10) dokonano zmiany okresu realizacji projektu z 06.2010-08.2012 na 05.2010-09.2012 oraz zwiększono jego wartość ogółem z 1.256.161 PLN na 1.290.400 PLN.

W ramach projektu systemowego pn. Przedsiębiorczy doktorant (nr projektu POKL.08.02.02-02-001/10) dokonano zmniejszenia wartości ogółem projektu z 12.000.000 PLN na 10.890.104 PLN.

Dodatkowo Instytucja Pośrednicząca informuje, że projekt systemowy pn. Akademia Euro (nr projektu POKL.08.01.01-02-001/11) w ramach Poddziałania 8.1.1 został zakończony w czerwcu 2012 r., a nie jak przewidziano w Planie działania w maju 2012 roku. Projekt zakończył się na łączną kwotę 2.283.984 PLN (pierwotnie planowano 3.520.858 PLN). Dokonano zmniejszenia wartości wskaźnika dot. liczby osób dorosłych, które ukończyły udział w projekcie szkoleniowym z 720 na 612 osób.

Zmiana Planu działania na rok 2012

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 2646/IV/12 z dnia 24 lipca 2012 roku, przyjął do realizacji zmienione Plany działania na rok 2012 dla Priorytetów VII oraz IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Zmiany do Planu działania dla Priorytetu VII (zainicjowane przez tutejszą IP PO KL) zostały zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 29/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii IZ PO KL kryteria wyboru projektów zawarte w dokumencie zostały zatwierdzone uchwałą nr 102 przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 20 czerwca br. W Planie działania na rok 2012 dla Priorytetu VII zmianie uległa karta A.2 w Poddziałaniu 7.2.1 (tj. karta konkursu, w którym wsparcie może być kierowane wyłącznie do 82 gmin województwa dolnośląskiego, tj. gmin których Ośrodki Pomocy Społecznej co najmniej jeden raz nie uczestniczyły w projekcie systemowym
w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL w latach 2008-2011).

Zmiany do Planu działania dla Priorytetu IX wynikają z wiążących zaleceń Instytucji Zarządzającej PO KL, która zobowiązała poszczególne IP PO KL w kraju do stosowania ujednoliconych kryteriów wyboru projektów w Poddziałaniu 9.6.3, ze względu na pilotażowy charakter wsparcia (tj. zmiana dokumentu została zainicjowana przez IZ PO KL). Propozycje modyfikacji zostały zarekomendowane do zatwierdzenia podczas ww. Posiedzenia KM PO KL.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca PO KL pismem z 5 lipca br. (sygn. DZF-I-82209-1-PSz/11, Nk: 81181/12) zatwierdziła Plany działania dla Priorytetów VII i IX.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII:  Dokument do pobrania  

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu IX:  Dokument do pobrania

Zmienione Plany działania na 2012 rok.

Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca informuje, że uchwałą nr 2178/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, przyjęto zmienione Plany działania na rok 2012 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego. 
 
Plany działania na rok 2012 dla czterech Priorytetów komponentu regionalnego PO KL zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 17 stycznia 2012r. Zgodnie jednak z rekomendacją Instytucji Zarządzającej PO KL należało dokonać w zapisach niniejszego dokumentu niezbędnych zmian, polegających na wprowadzeniu części E, zawierającej informacje dot. naborów projektów ponadnarodowych oraz na aktualizacji części I dotyczącej kwestii finansowych (dostosowanie tabeli finansowej do zmian wynikających z wprowadzenia do Planu 4 nowych konkursów ponadnarodowych oraz aktualizacja danych dotyczących kontraktacji środków). Ponadto, w ramach Priorytetu VI zmodyfikowano szczegółowe kryterium wyboru projektu dla konkursu A.1 w ramach Działania 6.2 (kryterium dostępu nr 6) oraz planowany termin jego ogłoszenia (nabór zostanie przeprowadzony w II kwartale 2012 r., a nie jak pierwotnie zakładano w I kwartale br.). W Priorytecie VI, w Działaniu 6.1, w Poddziałaniu 6.1.2 dokonano także zmiany beneficjenta systemowego realizującego projekt pn.: „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” (z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej), a w ślad za tym zmieniono numer projektu w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13. Dodatkowo, w ramach Priorytetu IX, w Działaniu 9.2 PO KL, w części B.1.1 Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu IX została dokonana zmiana wartości docelowej wskaźnika.

 

Projekty zmian Planów działania na rok 2012 zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzją z dnia 22 lutego br. Dnia 24 lutego br. uchwałą nr 27/2012 Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Dolnośląskiego zarekomendował Komitetowi Monitorującemu dokonanie zmiany w Planie działania na rok 2012 dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX. Następnie, uchwałą nr 91 z dnia 1 marca 2012 roku Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania na rok 2012.


W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła zmiany w Planach działania na rok 2012 w województwie dolnośląskim. Tym samym zostały spełnione wszelkie warunki określone w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, od których zależy skierowanie zmienionych Planów działania do realizacji.


W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano również korekty harmonogramu ogłaszania konkursów zawartych w Planach działania na rok 2012 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

 

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VI:  Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII:  Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII:  Dokument do pobrania

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu IX:  Dokument do pobrania

 

Uaktualniony harmonogram konkursów

 Dokument do pobrania

17.01.2012

Plany Działania na rok 2012

 Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, uchwałą nr 1725/IV/12 z dnia 17 stycznia 2012 roku, przyjął do realizacji Plany działania na rok 2012 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

Plany działania są dokumentami operacyjnymi obejmującymi okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem były Plany działania na lata 2007-2008). Przygotowane są przez Instytucję Pośredniczącą odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego PO KL. Przedstawiają one założenia IP co do preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które będą stosowane w roku obowiązywania Planu działania. Prognozują również wartości wskaźników planowanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów.

Plany działania zostały pozytywnie zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 24/2011 z dnia 19 października 2011 roku. Po uzyskaniu opinii IZ PO KL, kryteria wyboru projektów (udzielania dofinansowania) zawarte w Planach działania zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO KL w dniu 
5 grudnia 2011 r. uchwałą nr 87 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 r.

W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła Plany działania na rok 2012 w województwie dolnośląskim pismem z dnia 3 stycznia 2012 roku, znak DZF-I-82209-56-AJ/11.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

 Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VI: Dokument do pobrania

 Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII: Dokument do pobrania

 Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII: Dokument do pobrania

 Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu IX: Dokument do pobrania

 

Poradnik „Plany Działania - czyli jakie projekty będzie można realizować na Dolnym Śląsku w 2012 roku"

Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca informuje o odstępstwach od pierwotnego Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII. Odstępstwa polegają na aktualizacji obecnie realizowanych projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.2.1 oraz Poddziałania 8.2.2 w zakresie okresu realizacji projektu i jego wartości ogółem.

W ramach projektu systemowego pn. Dolnośląska sieć wzornictwa przemysłowego (nr projektu POKL.08.02.01-02-025/12) dokonano zmiany okresu realizacji projektu z 03.2012 r. -12.2014 r. na 04.2012 r.-12.2012 r. oraz zmniejszono wartość ogółem projektu z 2.815.540 PLN na 2.807.530 PLN.

W ramach projektu systemowego pn. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020 (nr projektu POKL.08.02.02-02-002/10) dokonano zmiany okresu realizacji projektu z 06.2010-08.2012 na 05.2010-09.2012 oraz zwiększono jego wartość ogółem z 1.256.161 PLN na 1.290.400 PLN.

W ramach projektu systemowego pn. Przedsiębiorczy doktorant (nr projektu POKL.08.02.02-02-001/10) dokonano zmniejszenia wartości ogółem projektu z 12.000.000 PLN na 10.890.104 PLN.

Dodatkowo Instytucja Pośrednicząca informuje, że projekt systemowy pn. Akademia Euro (nr projektu POKL.08.01.01-02-001/11) w ramach Poddziałania 8.1.1 został zakończony w czerwcu 2012 r., a nie jak przewidziano w Planie działania w maju 2012 roku. Projekt zakończył się na łączną kwotę 2.283.984 PLN (pierwotnie planowano 3.520.858 PLN). Dokonano zmniejszenia wartości wskaźnika dot. liczby osób dorosłych, które ukończyły udział w projekcie szkoleniowym z 720 na 612 osób.

20.12.2011

Informacja dotycząca Planów Działania na rok 2012

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że w związku z trwającym w 2011 roku przeglądem śródokresowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Plany działania na rok 2012 zostaną zaprezentowane Państwu w pierwszej połowie stycznia 2012 roku.
5 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie. Decyzja ta zamyka trwający od początku 2011 roku proces jego modyfikacji przeprowadzony na podstawie art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (rozporządzenie ogólne) oraz uwzględniający realokację dodatkowych środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW).
Obecnie nowelizacji podlega Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL. Wobec powyższego, Plany działania na rok 2012 dla województwa dolnośląskiego, które otrzymały już pozytywną rekomendację Komitetu Monitorującego PO KL, zostaną przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL w chwili dostosowania ich zapisów do znowelizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007-2013. Następnie dokumenty te zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, który w drodze uchwały przyjmie je do realizacji.
Plany działania 2012 dla Priorytetów komponentu regionalnego zostaną zamieszczone na stronach instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, tj. www.efs.dolnyslask.pl oraz www.pokl.dwup.pl.

30.11.2011

Raport z konsultacji społecznych II wersji projektu Planu działania na rok 2012

Instytucja Pośrednicząca PO KL w województwie dolnośląskim pragnie przekazać wyniki konsultacji społecznych II wersji projektu Planu działania na rok 2012, które prowadzone były we wrześniu oraz październiku br.
 
Zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszonymi uwagami oraz stanowiskiem tutejszej IP odnośnie sposobu ich uwzględnienia. Szczególnie polecamy Państwa uwadze projekt przedmiotowych dokumentów, przekazany 20 października br. Komisji Europejskiej (KE) oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (MRR). Niniejsze dokumenty zostały zarekomendowane przez Podkomitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego do zatwierdzenia przez IZ PO KL. Uchwala nr 24/2011 w przedmiotowej sprawie została podjęta przez członków PKM podczas XI Posiedzenia, które odbyło się 19 października tego roku.
 
Jednocześnie informujemy, że Komisja Europejska oraz Instytucja Zarządzająca PO KL zgłosiły kolejne uwagi do II wersji projektu PD2012. Pewne modyfikacje mogą się pojawić także w związku z nowelizacją Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.
 
Ostateczna wersja dokumentu zostanie Państwu przedstawiona niezwłocznie po jego przyjęciu przez Instytucję Zarządzającą PO KL.
 
 
 Dokument do pobrania

KONSULTACJE SPOŁECZNE DRUGIEJ WERSJI PROJEKTÓW PLANÓW DZIAŁANIA NA 2012 ROK

Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie przekazać do konsultacji społecznych drugą wersję projektów Planów działania na rok 2012 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim. Dokumenty uwzględniają propozycje zgłaszane podczas pierwszych konsultacji, mających miejsce na przełomie czerwca i lipca br., jak również uwagi Instytucji Zarządzającej PO KL oraz Komisji Europejskiej.

Prezentowane projekty dokumentów uwzględniają ponadto nowe formy wsparcia planowane do wprowadzenia znowelizowanym Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL (SzOP PO KL). Ze względu jednak na fakt, iż dokument ten jest na etapie konsultacji, należy mieć na uwadze, iż ostateczny kształt Planów działania może ulec kolejnym modyfikacjom (odpowiednio do zmian w ramach SzOP).

Tutejsza IP oczekuje na sugestie i propozycje dotyczące dotychczasowych zapisów Planów działania na rok 2012, które Państwa zdaniem wymagałyby zmiany. Prosimy o uzasadnienie Państwa propozycji.

Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących załączonych dokumentów drogą elektroniczną na adres sekretariat.efs@umwd.pl, w terminie do dnia 11 października 2011 r., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych* do Planów działania na rok 2012 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI – projekt
Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII – projekt
Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII – projekt
Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX – projekt
Dokument do pobrania

Formularz zgłaszania uwag
Dokument do pobrania

Konsultacje Planów działania na rok 2012

Instytucja Pośrednicząca PO KL informuje, że przystąpiła do prac nad Planami działania na rok 2012 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.

Poniżej zamieszczamy zakres merytoryczny Planów działania na rok 2012, wskazujący priorytetowe kierunki wsparcia oraz wstępne założenia dot. szczegółowych kryteriów wyboru projektów* dla przyszłorocznych projektów.

Tutejsza IP oczekuje na wszelkie sugestie i propozycje, które Państwa zdaniem wymagałyby uwzględnienia w Planach działania na rok 2012.

W szczególności oczekujemy wskazania branż, sektorów gospodarki, grup docelowych, obszarów geograficznych, czy typów operacji, które w Państwa ocenie winny być preferowane w województwie dolnośląskim w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prosimy o uzasadnienie Państwa propozycji.

Prosimy o przesyłanie uwag dotyczących załączonych dokumentów oraz innych sugestii związanych z kierunkami wsparcia PO KL w 2012 roku drogą elektroniczną na adres sekretariat.efs@umwd.pl, w terminie do dnia 14 lipca 2011 r., wyłącznie na załączonym Formularzu zgłaszania propozycji kryteriów szczegółowych do Planów działania na rok 2012 w ramach PO KL - województwo dolnośląskie.

Jednocześnie, w ramach konsultacji społecznych, pragnę zaprosić wszystkie zainteresowane osoby na spotkania organizowane przez Instytucję Pośredniczącą w dniach 11-12 lipca br., w godzinach od 10:00 do 15:00 do sali nr 510 w budynku przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu. Spotkania poświęcone będą dyskusji o Planach działania na rok 2012. 11 lipca br. spotkanie poświęcone zostanie tematyce podejmowanej w ramach interwencji Priorytetu VI oraz VIII PO KL, natomiast 12 lipca br. konsultowane będą założenia do Planów działania dla Priorytetów VII i IX PO KL.

W przypadku wyrażenia chęci uczestnictwa w powyższym (-ch) spotkaniu (-ach) zwracam się z prośbą o nadesłanie informacji potwierdzającej Państwa obecność, zawierającej dane: imię i nazwisko uczestnika, nr kontaktowy oraz nazwę instytucji, którą uczestnik reprezentuje. Proszę jednocześnie o wskazanie obszaru tematycznego spotkania, który jest w kręgu Państwa zainteresowań (odpowiednio Priorytet: VI, VII, VIIII, IX). Przedmiotowe zgłoszenia należy przesyłać na adres: sekretariat.efs@umwd.pl w terminie do 6 lipca br.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uprzejmie informuję, iż decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia Państwa zgłoszenia będzie przesłane na adres e-mail, z którego tutejsza IP otrzymała zgłoszenie.

* szczegółowe kryteria wyboru projektów:

Kryteria dostępu - obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty konkursowe, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane na etapie oceny formalnej (o ile weryfikacja kryteriów dostępu lub wybranych kryteriów dostępu dokonywana jest na etapie oceny formalnej i Instytucja Organizująca Konkurs nie przewiduje możliwości korekty lub uzupełnienia wniosku w tym zakresie) lub na etapie oceny merytorycznej.

Kryteria strategiczne - dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie w trakcie oceny merytorycznej spełniającym je wnioskom premii punktowej, w wysokości maksymalnie 40 punktów. Premia punktowa za spełnianie kryteriów strategicznych doliczana jest do końcowej oceny projektu spełniającego minimum punktowe, tj. co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej.

Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VI – założenia wstępne

 Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII – założenia wstępne

 Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII – założenia wstępne

 Dokument do pobrania

Plany Działania na rok 2012 dla Priorytetu IX – założenia wstępne

 Dokument do pobrania

Formularz zgłaszania uwag

 Dokument do pobrania

 Instytucja Pośrednicząca PO KL w województwie dolnośląskim pragnie przekazać wyniki konsultacji społecznych I wersji Planu działania na rok 2012, które prowadzone były w czerwcu oraz lipcu br.

Zachęcamy do zapoznania się ze zgłoszonymi uwagami oraz stanowiskiem tutejszej IP odnośnie sposobu ich uwzględnienia. Szczególnie polecamy Państwa uwadze załączniki nr 6-9, tj. projekt przedmiotowych dokumentów, przekazany 1 sierpnia br. Komisji Europejskiej (KE) oraz Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (MRR).

Jednocześnie informujemy, że obecnie prowadzony jest drugi etap konsultacji społecznych, a Instytucja Pośrednicząca pracuje nad przygotowaniem drugiej wersji projektów PD 2012.

 Raport