Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Udział w projekcie

Szanowni Państwo

Poniżej prezentujemy krótki przewodnik po komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla tych, którzy chcą skorzystać ze wsparcia oferowanego w ramach projektów realizowanych w poszczególnych Priorytetach i obszarach wsparcia.

Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Podstawowy cel tego Priorytetu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Jeżeli chcesz:

 • założyć własną działalność gospodarczą;
 • wziąć udział w przygotowaniach regionu do realizacji EURO 2012;
 • wziąć udział w licznych warsztatach i szkoleniach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy;
 • uczestniczyć w stażach i praktykach zawodowych;

… zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP), jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Priorytetu VI PO KL na Dolnym Śląsku, www.pokl.dwup.pl. W zakładce Konkursy publikowane są listy podpisanych umów, na których znajdują się podstawowe informacje o projektach wraz z danymi kontaktowymi do instytucji, które je realizują.

Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej”

Głównym celem tego Priorytetu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, poprzez poprawę dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej.

Jeżeli chcesz:

 • wziąć udział w kursach i szkoleniach umożliwiających nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych;
 • skorzystać z poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego;
 • stworzyć lub wzmocnić potencjał instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej;
 • sprawdzić czy na twoim terenie są realizowane projekty wspierający inicjatywy lokalne i przyczyniający się do integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich;

… zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP), jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Priorytetu VII PO KL na Dolnym Śląsku, www.pokl.dwup.pl. W zakładce Konkursy publikowane są listy podpisanych umów, na których znajdują się podstawowe informacje o projektach wraz z danymi kontaktowymi do instytucji, które je realizują.

Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”

Celem strategicznym tego Priorytetu jest poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce oraz rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej a także poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą. Jeżeli chcesz:

 • wziąć udział w szkoleniach dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw;
 • skorzystać z poradnictwa zawodowego i kursów dla dorosłych osób pracujących;
 • wesprzeć procesy adaptacyjne i modernizacyjne w regionie w celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach;
 • wesprzeć inicjatywy podejmowane przez związki pracodawców i zawodowe, mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców;

… zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP), jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie Priorytetu VIII, Działania 8.1 PO KL na Dolnym Śląsku,www.pokl.dwup.pl. W zakładce Konkursy publikowane są listy podpisanych umów, na których znajdują się podstawowe informacje o projektach wraz z danymi kontaktowymi do instytucji, które je realizują.

Jeżeli natomiast chcesz wziąć udział w projekcie realizowanym na rzecz adaptacyjności i transferu wiedzy poprzez:

 • tworzenie sieć współpracy i wymiany informacji między środowiskiem nauki i biznesu;
 • zwiększenie innowacyjność przedsiębiorstw i regionu;
 • wziąć udział w stażach i szkoleniach praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach;

… zachęcamy do odwiedzenia zakładki Konkursy na niniejszej stronie (www.efs.dolnyslask.pl), gdzie publikowane są listy podpisanych umów, na których znajdują się podstawowe informacje o projektach wraz z danymi kontaktowymi do instytucji, które je realizują.

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Cel PO KL dla obszaru edukacja to przede wszystkim upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia, przy równoczesnym zwiększaniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.

Jeśli:

 • chcesz znaleźć dla Twojego dziecka miejsce w przedszkolu,
 • chcesz sprawdzić, w których szkołach realizowane są zajęcia dodatkowe i wyrównawcze w ramach programów rozwojowych szkół,
 • jako osoba dorosła chcesz się kształcić (w formach szkolnych),
 • u jesteś nauczycielem, instruktorem praktycznej nauki zawodu lub pracujesz w administracji instytucji oświaty i chcesz podnieść swoje kwalifikacje,
 • chcesz sprawdzić czy na Twoim terenie są realizowane edukacyjne inicjatywy lokalne,

… zachęcamy do odwiedzenia zakładki Konkursy na niniejszej stronie (www.efs.dolnyslask.pl), gdzie publikowane są listy podpisanych umów, na których znajdują się podstawowe informacje o projektach wraz z danymi kontaktowymi do instytucji, które je realizują.