Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych - 7.5.2

Informujemy, że 3 lutego 2014 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.2.

Od dnia 17 lutego br. wszystkie wnioski muszą być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.2.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.


 Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 
 Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) 
 Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja aktualizująca)

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 7.5.1

4 listopada 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.1. W ramach tej wersji wprowadzono m.in. następujące zmiany:

- w Załączniku nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w kolumnie 4. Data zapłaty wyłączono walidację typu „pole obowiązkowe”. Tym samym pole nie będzie wymagane do uzupełnienia, co jest istotne z punktu wykazywania w Załączniku nr 1 wkładu niepieniężnego,

- w części Ostrzeżenia, po wybraniu przycisku „Sprawdź” dodano następujący komunikat: „BENEFICJENT: Sprawdź datę oświadczenia beneficjenta!”. Komunikat ma na celu zwrócenie uwagi Beneficjenta czy w polu została wprowadzona właściwa data. Komunikat jest stały i nie zniknie po uzupełnieniu pola, nie powoduje jednak wydruku próbnego wniosku,

- w tabeli 7. Korekty finansowe, w części Finanse rozwiązano problem z nachodzącymi na siebie polami Korekty finansowe i Suma w przypadku zmniejszania wielkości okna GWP,

- rozwiązano problem z pojawianiem się w niektórych przypadkach podczas wczytywania wniosku do GWP komunikatu: „Suma kontrolna wczytanego dokumentu jest nieprawidłowa! Dokument modyfikowany poza generatorem wniosków!”,

- wprowadzono modyfikację w imporcie Załącznika nr 2 z pliku .XLS do GWP polegającą na przyśpieszeniu czasu ładowania pliku jeżeli były w nim zawarte Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie.

Od dnia 4 do 25 listopada br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.0 jak i 7.5.1. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.1.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.

 

 Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych)

 Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) 

 Generator Wniosków Płatniczych (7.5.1 wersja aktualizująca)

Generator Wniosków Płatniczych - wersja 7.5.0

Informujemy, że 7 października 2013 r. udostępniony został Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.0. W ramach tej wersji wprowadzono m.in.:

- aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,

- wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP (rozwiązanie podobne jak zastosowane w przypadku importu danych Załącznika nr 1),

- zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu ‘data’ w GWP dla nowo tworzonych wniosków o płatność – data będzie wprowadzana przez użytkownika.

Od dnia 7 do 25 października br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.0.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.

 

 Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 

 Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja pełna dla systemów 64-bitowych)   

 Generator Wniosków Płatniczych (7.5.0 wersja aktualizująca)

Generator Wniosków Płatniczych - wersja 6.4.2

Informujemy, że 28 lutego 2013 r. IZ PO KL udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 6.4.2. W ramach wersji poprawiono m.in.:

      - problem występujący w części Harmonogram, który powodował przenoszenie się do wydruku wniosku pola sumy kwot harmonogramu,
 
      - problem z błędnym przenoszeniem danych wskaźników postępu rzeczowego zapisanych w GWP 5.3.2 do nowej wersji generatora.

Dla wniosków o płatność składanych do dnia 18 marca 2013 r. istnieje możliwość skorzystania jeszcze z generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem nowej wersji GWP.
 
Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

 

 Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 

 Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowych)  

 Generator Wniosków Płatniczych (6.4.2 wersja aktualizująca)

 

 Instrukcja użytkownika v 4.0

 Instrukcja instalacji v 3.0

Generator Wniosków Płatniczych - wersja 6.4.1

Informujemy, że Instytucja Zarządzajaca PO KL dnia 13 lutego 2013 r. udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 6.4.1.

W ramach ww. wersji poprawiono problem występujący w części Harmonogram, który powodował niezasadny komunikat błędu w trakcie walidacji wniosku funkcją „Sprawdź”.

Dla wniosków o płatność składanych za okres do 28 lutego 2013 r. istnieje możliwość skorzystania jeszcze z generatora w wersji 5.3.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem nowej wersji GWP.
 
Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.


 Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 

 Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja pełna dla systemów 64-bitowych)  

 Generator Wniosków Płatniczych (6.4.1 wersja aktualizująca)


 Instrukcja użytkownika v 4.0

 Instrukcja instalacji v 3.0

Generator wniosków płatniczych - wersja 5.3.2

Informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2012 r. IZ PO KL udostępniła wersję 5.3.2 Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL.
W ramach ww. wersji poprawiono nieprawidłowości w działaniu aplikacji zgłoszone przez użytkowników za pośrednictwem usługi Helpdesk, m.in.:
1. Problem dotyczący błędnego przenoszenia danych do pola Nazwa towaru lub usługi podczas importu zestawienia Załącznika nr 1 z XLS do GWP.
2. Brak możliwości kopiowania całych wierszy z części Załącznika nr 1.
3. Brak możliwości kopiowania komórek pola Data zapłaty  w części poświęconej generatorom.

Jednocześnie informujemy, że wersja 5.3.2 będzie obowiązywała od dnia 21 maja 2012 r. Do tego czasu wnioski o płatność mogą być składane zarówno w wersji 5.3.1 jak i 5.3.2 GWP.


Załączniki:

 Generator Wniosków Płatniczych (5.3.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) 

 Generawor Wniosków Płatniczych (5.3.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowych)  

 Generator Wniosków Płatniczych (5.3.2 wersja light)

 

22.02.2012

Generator Wniosków Płatniczych – wersja 5.3.1

Informujemy, że IZ PO KL w dniu 17 lutego 2012 r. została udostępniona nowa wersja 5.3.1 Generatorów Wniosków Płatniczych (GWP) dla PO KL.

W ramach ww. wersji poprawiono nieprawidłowości w działaniu aplikacji zgłoszone przez użytkowników GWP, m.in.:

1. Problem z uruchomieniem aplikacji na koncie użytkownika, który nie posiada uprawnień administratora.

2. Eksport danych Załącznika 2 do pliku .XLS.

3. Mechanizm walidacji wymuszający uzupełnienie tabeli nr 8 Postępu rzeczowego, gdy projekt nie przewiduje jej wypełnienia.

UWAGA: Wnioski o płatność przygotowane w wersjach 5.3.0 GWP i starszych po wczytaniu do wersji 5.3.1 ulegną automatycznej konwersji do nowej wersji GWP.

Załączniki:

Generator Wniosków Płatniczych 5.3.1 (wersja pełna)

Generator Wniosków Płatniczych 5.3.1 (wersja przeznaczona na systemy 64bitowe)

Generator Wniosków Płatniczych 5.3.1 (wersja aktualizująca)

31.01.2012

Generator Wniosków Płatniczych – wersja 5.3.0

Informujemy, że od dnia 27 stycznia 2012 r. dostępna jest nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) o numerze 5.3.0. W ramach przedmiotowej wersji wprowadzono następujące zmiany:

1. Dostosowano słowniki pól osi priorytetowej do zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.

2. Dostosowano zakres wskaźników w tabeli 7 Postępu rzeczowego do zmian wprowadzonych w Zasadach Systemu Sprawozdawczości PO KL oraz dodano nową tabelę – „Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej”.

3. Wprowadzono mechanizm pozwalający na wyeksportowanie danych Załącznika 1 do formatu .XLS bez konieczności posiadania oprogramowania MS Office na komputerze użytkownika.

4. Dodano mechanizm importu oraz eksportu danych Załącznika do pliku w formacie .CSV.

5. W tabelach 2 oraz 7 Postępu rzeczowego dodano mechanizm uzupełniający komórki wartościami zerowymi.

6. Zaktualizowano plik instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność.

Jednocześnie informujemy, że dla wniosków o płatność składanych za okres do 31 stycznia 2012 r. istnieje możliwość skorzystania z wersji 4.2.9 GWP. Wnioski o płatność przygotowane w wersji 4.2.9 GWP po wczytaniu do wersji 5.3.0 ulegną automatycznej konwersji do nowej wersji GWP.

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.0 wersja pełna dla systemów 32 bitowych) 

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.0 wersja pełna dla systemów 64 bitowych)

Generator Wniosków Płatniczych (5.3.0 wersja aktualizująca)

Instrukcja użytkownika v 4.0

Instrukcja instalacji v 3.0

02.08.2011

Generator Wniosków Płatniczych – wersja 4.2.9

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2011 r. dostępna jest nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) o numerze 4.2.9. W ramach przedmiotowej wersji wprowadzono następujące zmiany:

 1. Poszerzono zakres słownika pola Instytucja zatwierdzająca wniosek o nowe instytucje włączane do systemu realizacji PO KL
 2. Rozszerzono zakres słownika Instytucja zatwierdzająca wniosek o instytucje centralne dla Priorytetu Pomoc techniczna
 3. Zmieniono format wyświetlania instrukcji wypełniania wniosku płatniczego z HTML na PDF
 4. Dodano automatyczne nazewnictwo dla pliku zapisywanego na potrzeby importu do KSI (z możliwością zmiany nazwy)
 5. Wprowadzono podczas pierwszego uruchomienia GWP automatyczne tworzenie katalogu pn. „Wnioski płatnicze”. W katalogu domyślnie będą zapisywane pliki tworzone w GWP.

Jednocześnie informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:

 • do dnia 22 sierpnia 2011 istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP wersji 4.2.8 jak i 4.2.9
 • od dnia 23 sierpnia 2011 obowiązującą wersją GWP będzie 4.2.9

Generator Wniosków Płatniczych ( 4.2.9 Install Full - Wersja pełna)
Generator Wniosków Płatniczych ( 4.2.9 Install Full x64 – Wersja przeznaczona na systemy 64 bitowe)
Generator Wniosków Płatniczych ( 4.2.9 Install Light – Wersja aktualizująca)

21.06.2011

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wersja 4.2.8

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 czerwca 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 4.2.8 Generatora Wniosków Płatniczych.

W ramach ww. wersji wprowadzono następujące rozwiązania:
· Wsparcie dla osób niewidomych - obsługa programu przez narzędzia udźwiękowiające Window Eyes oraz JAWS.
· Wsparcie dla osób niedowidzących.
· W zakładce Pomoc dodano pozycję Wsparcie techniczne, która zawiera procedurę zgłaszania problemów w funkcjonowaniu generatorów dla PO KL (HelpDesk).
· Dodano skróty klawiszowe ułatwiające nawigację po GWP - listę skrótów zamieszczono w zakładce Pomoc.
· Doprecyzowano zapisy instrukcji oraz etykiety tabel elektronicznej wersji Załącznika nr 2 (Postęp rzeczowy).
· Ograniczono do 500 maksymalną liczbę znaków jaką można wprowadzić w polu nr 5 „Nazwa towaru lub usługi” w części Załącznika 1.
· Import części danych z wniosku o dofinansowanie projektu do GWP przenosi automatycznie pozycje Współpraca ponadnarodowa oraz Zarządzanie projektem do zakładki 4 Postęp finansowy realizacji projektu

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

Instytucja Zarządzająca dla PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:

 • Do dnia 30 czerwca 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP wersji 3.2.8 jak i 4.2.8.
 • Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązującą wersją będzie 4.2.8 GWP.


Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB)
Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB)
Generator Wniosków Płatniczych (4.2.8 wersja aktualizująca - 2 MB)
Instrukcja instalacji v 3.0 (723 KB)

GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH - WERSJA 3.2.8

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 11 marca br. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 3.2.8.

W ramach przedmiotowej wersji wyeliminowane zostały następujące problemy:

1. Postęp rzeczowy- tabela nr 6- wybrane pole „Nie dotyczy” odznaczało się po przejściu na inną zakładkę GWP;
2. Postęp rzeczowy – dla Działań 7.3 i 9.5 brak możliwości eksportu Załącznika nr 2 do pliku .XLS.

Informujemy, że aktualizacja GWP możliwa jest z poziomu aplikacji. Jeżeli podczas uruchamiania GWP użytkownik będzie połączony z siecią Internet pojawi się komunikat informujący o dostępności nowej wersji aplikacji. W oknie z komunikatem należy wybrać „Tak”.

Ponadto informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL przyjęła następujące rozwiązania przejściowe:

do dnia 31 marca 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków beneficjenta o płatność zarówno w GWP wersji 3.2.7, jak i 3.2.8;
od dnia 1 kwietnia 2011 r. obowiązującą wersją będzie 3.2.8 GWP.

 Generator Wniosków Płatniczych (3.2.8 wersja pełna dla systemów 32-bitowych - 44 MB) 
 Generator Wniosków Płatniczych (3.2.8 wersja pełna dla systemów 64-bitowych - 63 MB)
 Generator Wniosków Płatniczych (3.2.8 wersja aktualizująca - 1,7 MB)
 Instrukcja użytkownika (4,62 MB)
 Instrukcja instalacji v 3.0 (723 KB)

Generator Wniosków Płatniczych – wersja 3.2.7

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła wersję 3.2.7 Generatora Wniosków Płatniczych. W ramach przedmiotowej wersji poprawiono min. następujące nieprawidłowości:
1. Projekt – pkt. 2.4, Poddziałania 3.3.2, 3.3.3 oraz 3.3.4 automatycznie zmieniały się na 3.3.1 po przejściu na inną zakładkę GWP
2. Załącznik nr 1 – pola Cross-financing i Zadania zlecone wybrane w GWP były przenoszone do wydruku wniosku zamiennie
3. Załącznik nr 1 – import danych z pliku .XLS nie podliczał ostatniej pozycji zestawienia w zakładce nr 8 Źródła finansowania wydatków
4. Finanse – zakładka nr 5 Postep rzeczowy realizacji projektu – wyeliminowano brak możliwości zmiany szerokości kolumn,
5. Postep rzeczowy – tabela nr 6 – mechanizm walidacji nie dopuszczał pozostawienia wartości zerowych w komórkach.
6. Postęp rzeczowy, pola Komentarz – wydruk wniosku pokazywał wyłącznie pięć pierwszych wierszy tekstu w przedmiotowych polach

Do pobrania:

 Generator Wniosków Płatniczych - wersja 3.2.7 (wersja pełna)

 Generator Wniosków Płatniczych - wersja 3.2.7 ( wersja przeznaczona na systemy 64 bitowe)

 Generator Wniosków Platniczych - wersja 3.2.7 ( wersja aktualizująca)

 

Nowa wersja 3.2.6  Generatora Wniosków Płatniczych dla PO KL

Szanowni Państwo,
W dniu 5 stycznia 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 3.2.6 Generatora Wniosków o Płatność.

W ramach ww. wersji zrealizowano między innymi następujące funkcjonalności:
• dostosowano GWP do wersji 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r.,
• przygotowano wersję GWP kompatybilną z systemami 64 bitowymi MS Windows,
• rozszerzono funkcjonalność aplikacji o moduł obsługi Załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność,
• dodano mechanizm automatycznej aktualizacji GWP,
• wprowadzono mechanizm walidacji zgodności formatu importowanych z pliku .XLS danych Załącznika nr 1 do GWP,
• dodano mechanizm obsługi narzędzia przez osoby niewidome, które korzystają z narzędzi udźwiękowiających takich jak JAWS oraz Windows Eyes,
• w Załączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność wprowadzono mechanizm pozwalający na regulowanie liczby wyświetlanych pozycji na jednej stronie.
Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.
Do dnia 31 stycznia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przygotowanych zarówno w GWP 2.1.6 jak i w GWP 3.2.6.
Od 1 lutego 2011 r. jedyną obowiązującą wersją GWP będzie 3.2.6. Wersja ta będzie również obowiązywała przy wprowadzaniu korekt dla wniosków złożonych wcześniej w wersji 2.1.6 GWP.
Ponadto informujemy o dostępnej usłudze wsparcia technicznego (Help-Desk) dla użytkowników Generatora Wniosków Płatniczych. Konsultanci wsparcia dostępni są pod stacjonarnym numerem telefonu (32) 352 45 60 oraz adresem e-mail: generatory-pokl@jcommerce.pl, w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15. Procedura funkcjonowania Help-Desk znajduje się na stronie http://www.efs.gov.pl w części poświęconej generatorom.

Do pobrania:

 Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja pełna - 43 MB)

 Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja przeznaczona na systemy 64 bitowe - 61,7 MB)

 Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja aktualizująca - 1,68 MB)

Instrukcja instalacji v 3.0 -  Dokument do pobrania

Generator Wniosków Płatniczych

Nowa wersja 3.2.6  Generatora Wniosków Płatniczych dla PO KL

 

Szanowni Państwo,
W dniu 5 stycznia 2011 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 3.2.6 Generatora Wniosków o Płatność.

W ramach ww. wersji zrealizowano między innymi następujące funkcjonalności:
• dostosowano GWP do wersji 6.4 Generatora Wniosków Aplikacyjnych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r.,
• przygotowano wersję GWP kompatybilną z systemami 64 bitowymi MS Windows,
• rozszerzono funkcjonalność aplikacji o moduł obsługi Załącznika nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność,
• dodano mechanizm automatycznej aktualizacji GWP,
• wprowadzono mechanizm walidacji zgodności formatu importowanych z pliku .XLS danych Załącznika nr 1 do GWP,
• dodano mechanizm obsługi narzędzia przez osoby niewidome, które korzystają z narzędzi udźwiękowiających takich jak JAWS oraz Windows Eyes,
• w Załączniku nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność wprowadzono mechanizm pozwalający na regulowanie liczby wyświetlanych pozycji na jednej stronie.
Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.
Do dnia 31 stycznia 2011 r. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przygotowanych zarówno w GWP 2.1.6 jak i w GWP 3.2.6.
Od 1 lutego 2011 r. jedyną obowiązującą wersją GWP będzie 3.2.6. Wersja ta będzie również obowiązywała przy wprowadzaniu korekt dla wniosków złożonych wcześniej w wersji 2.1.6 GWP.
Ponadto informujemy o dostępnej usłudze wsparcia technicznego (Help-Desk) dla użytkowników Generatora Wniosków Płatniczych. Konsultanci wsparcia dostępni są pod stacjonarnym numerem telefonu (32) 352 45 60 oraz adresem e-mail: generatory-pokl@jcommerce.pl, w dni powszednie w godzinach 8:15 – 16:15. Procedura funkcjonowania Help-Desk znajduje się na stronie http://www.efs.gov.pl w części poświęconej generatorom.

Do pobrania:

 Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja pełna - 43 MB)

 Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja przeznaczona na systemy 64 bitowe - 61,7 MB)

 Generator Wniosków Płatniczych (3.2.6 wersja aktualizująca - 1,68 MB)

Instrukcja instalacji v 3.0 -  Dokument do pobrania

 

 
Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (2.1.6)

Informujemy, że z dniem 29 września 2009 r. Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła nową wersję 2.1.6 Generatora Wniosków Płatniczych.

W ramach ww. wersji zrealizowano następujące funkcjonalności:

- dodano mechanizm polegający na wyświetlaniu poprzedniej sumy kontrolnej z wniosków utworzonych w poprzednich wersjach 1.0.4,
- zapewniono dostęp do programu na koncie zwykłego użytkownika.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji Generatora Wniosków Płatniczych.

Do pobrania:

 Generator Wniosków Płatniczych (2.1.6 wersja pełna - 42,8 MB)

 Generator Wniosków Płatniczych (2.1.6 wersja aktualizująca- 1,55 MB)

 Instrukcja instalacji GWP

 
Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych 2.1.5

 

Informujemy, iż  z dniem 7 sierpnia 2009 r. Instytucja Zarządzająca udostępniła Generator Wniosków Płatniczych w wersji 2.1.5. 

Wprowadzono następujące zmiany w stosunku do wersji 1.0.4:

 • umożliwiono wczytywanie plików XML zapisanych w nowej wersji 4.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych skompresowanych do formatu ZIP oraz ZIP_POKL,
 • zablokowano możliwość ręcznej edycji danych w polach rozwijanych 2.2, 2.3 oraz 2.4,
 • umożliwiono wprowadzenie wartości ujemnych w polach 3.4 "w tym objęte pomocą publiczną" tabeli 4 "Postęp finansowy realizacji projektu",
 • umożliwiono wprowadzenie wartości ujemnych w polu "(9b) - w części objętej pomocą publiczną (PLN)",
 • poprawiono import harmonogramu do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13),
 • poprawiono import załącznika nr 1 do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13),
 • w tabeli 9 "Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego" ukryto pole "Wysokość odsetek narosłych na rachunku projektu w okresie rozliczeniowym",
 • wprowadzono zmianę nazwy etykiety w tabeli 8 "Źródła sfinansowania wydatków" kolumna "od początku realizacji (PLN)" na "od początku realizacji (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN)",
 • w sekcji Instytucje Pośredniczące w zakładce "Źródła sfinansowania wydatków" dodano kolumnę o nazwie "kwalifikowane po autoryzacji (PLN)". Ponadto nazwę kolumny "w okresie rozliczeniowym" zastąpiono nową etykietą "rozliczone we wniosku (PLN)",
 • w sekcji Instytucje Pośredniczące w zakładce Projekt pole "w tym dofinansowanie UE" zostało zablokowane do edycji,
 • zmienione zostało logo w głównym oknie generatora, logo we wniosku wyeksportowanym do pliku PDF, podglądzie wydruku oraz wydruku.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania problemów w funkcjonowaniu oraz proponowanych usprawnień do Generatora Wniosków Płatniczych. W tym celu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać go na następujący adres poczty elektronicznej: gwp-pokl@mrr.gov.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć).

Dodatkowo pod adresem gwp-pokl@snt.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) została uruchomiona usługa wsparcia technicznego dla użytkowników aplikacji, w ramach której rozwiązywane są zgłaszane problemy w funkcjonowaniu narzędzia.Do pobrania:

Generator Wniosków Płatniczych (2.1.5 wersja pełna - 45 MB)

 Generator Wniosków Płatniczych (2.1.5 wersja aktualizująca- 1,5 MB)

 Instrukcja instalacji GWP

 
Instytucja  Zarządzająca  dla  PO  KL z dniem 30 stycznia 2009 r.  udostępniła  Generator  Wniosków  Płatniczych (GWP) w wersji 1.0.4.

Generator Wniosków Płatniczych (wersja 1.0.4)
Program od pobrania

 
Informujemy, iż Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła z dniem 17 listopada br. Generator wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 1.0.3, która zawiera zmiany w stosunku do wersji 1.0.2.


Generator Wniosków Płatniczych (wersja 1.0.3)
 Program do pobrania

 
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dniem 31 października br. udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 1.0.2, która zawiera zmiany w stosunku do wersji 1.0.0.  

Jednocześnie informujemy, że beneficjenci mają obowiązek składania wniosku o płatność sporządzonego  w wersji elektronicznej przy użyciu Generatora Wniosków Płatniczych od 1 grudnia 2008r.

Generator Wniosków Płatniczych (wersja 1.0.2)
 Program od pobrania

 
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Kapitał Ludzki z dniem 31 października 2008 r. udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP).

Generator Wniosków Płatniczych to narzędzie służące do przygotowywania wniosków o płatność przez beneficjentów przy rozliczaniu projektów realizowanych w ramach PO KL. GWP stanowi ogniwo łączące pomiędzy beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą. Umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o płatność, jak również jest wsparciem dla beneficjentów w prawidłowym przygotowaniu i późniejszej walidacji poprawności wniosku o płatność.

Aplikacja instalowana jest lokalnie na komputerze użytkownika, tym samym w trakcie pracy nie będzie wymagane stałe podłączenie do sieci Internet.

Generator Wniosków Płatniczych
 Program do pobrania

 

 
 
Instrukcja instalacji
 Dokument do pobrania

 
Instrukcja użytkownika
 Dokument do pobrania

 
Wzór wniosku o płatność
 Dokument do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 Dokument do pobrania