Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Help Desk PEFS 2007

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO KL podpisała z firmą Britenet umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego (Help Desk) dla użytkowników systemu PEFS 2007 (Baza lokalna PEFS 2007, Formularz PEFS 2007, aplikacja PEFS 2007 - Walidator). Usługi Help Desk dla Instytucji Pośredniczących/Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz dla Beneficjentów świadczone są od 02 września 2013.

Jednoczesnie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na ścisłe przestrzeganie procedury, w szczególności na zakaz przesyłania bezpośrednio na adres email Help Desk Formularzy PEFS 2007 lub zrzutów ekranów (tzw. screenshotów) zawierających dane osobowe.

 

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007

 Dokument do pobrania  


Wzór karty zgłoszenia problemu technicznego z PEFS 2007

 Dokument do pobrania

Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS)

PEFS 2007 (Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego) jest systemem przeznaczonym do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS poprzez zbieranie danych od osób oraz instytucji bezpośrednio objętych wsparciem w ramach PO KL. Podstawowym celem podsystemu jest spełnieni wszystkich wymogów Komisji Europejskiej, których ze względu na specyfikę EFS nie uwzględniono w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI SIMIK 2007-2013).

PEFS został stworzony w celu ułatwienia realizacji projektów, wsparcia systemu ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości w ramach PO KL.

Jednym z obowiązków projektodawców PO KL jest wypełnianie i przesyłanie elektronicznego zestawienia danych o uczestnikach projektu do instytucji, do której składany jest wniosek o płatność.

 

Formularz PEFS 2007 (wersja 3.0) Wersja aktualna 

 Dokument do pobrania

Formularz PEFS 2007 - Walidator wersja 3.0 Wersja aktualna

 Dokument do pobrania  

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL

 Dokument do pobrania

 

Formularz PEFS 2007 (wersja 2.0)

 Dokument do pobrania

PEFS 2007 – walidator – Aplikacja naprawiająca do Formularza PEFS 2007 w wersji 2.0 (wersja zaktualizowana) - więcej informacji

 Dokument do pobrania

PEFS 2007 – walidator – Aplikacja naprawiająca do Formularza PEFS 2007 w wersji 2.0 (wersja poprzednia)

Dokument do pobrania

 

Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL

Dokument do pobrania

Formularz zgłoszenia konieczności nadania unikatowej wartości pola NIP lub REGON w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla podmiotu/ów otrzymującego/ych wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który/e nie posiada/ją numeru NIP lub REGON

Dokument do pobrania

FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL - zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych dla Beneficjentów w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007- wersja 3.0

Dokument do pobrania

Procedury PEFS

Procedury PEFS

W celu uszczegółowienia zasad i trybu postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w zbiorze Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 Instytucja Zarządzająca opracowała wzory dokumentów: Polityka Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL oraz Instrukcja Zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL.

Zamieszczone poniżej wzory dokumentów mają charakter pomocniczy. Mogą być modyfikowane i uzupełniane tak, aby były jak najbardziej dopasowane do warunków organizacyjnych u Beneficjenta. Beneficjent może skorzystać z opracowanych przez siebie dokumentów Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, po odpowiednim ich uzupełnieniu i dostosowaniu do PEFS 2007. W przypadku wykorzystania wzoru Polityki Bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL, opracowanego przez IZ POKL, należy w szczególności zweryfikować i ewentualnie zmodyfikować załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa.

Polityka Bezpieczeństwa PEFS 2007 u Beneficjenta - WZÓR
Dokument do pobrania

Załącznik nr 6 do wzoru Polityki Bezpieczeństwa PEFS 2007 u Beneficjenta
Dokument do pobrania

Instrukcja Zarządzania PEFS 2007 u Beneficjenta - WZÓR
Dokument do pobrania