Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Rozstrzygnięcie Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki - Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 lipca br. Konkurs „Inwestycje w Kapitał Ludzki- Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku” wpłynęło 16 formularzy zgłoszeniowych w ramach czterech Priorytetów komponentu regionalnego, tj.:

 • 2 zgłoszenia w ramach Priorytetu VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
 • 4 zgłoszenia w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej;
 • 3 zgłoszenia w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki;
 • 7 zgłoszeń w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Kapituła Konkursu w składzie:

 1. Przewodniczący Kapituły Konkursu Stanisław Longawa – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego;
 2. Przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:
  • Bogusław Wijatyk – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  • Dorota Nahrebecka-Sobota – Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • Barbara Dziubak – Kierownik Działu Strategii, Monitoringu i Ewaluacji w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Przedstawicieli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu:
  • Monika Kwil-Skrzypińska – Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu;
  • Teresa Markiewicz – Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu;
  • Ewa Wolińska – Kierownik Wydziału Programowania i Zarządzania w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy z siedzibą w Wałbrzychu.
 4. Przedstawicieli Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego:
  • Irena Nowak – zastępca członka Podkomitetu Monitorującego PO KL w województwie dolnośląskim z ramienia Związku Pracodawców Dolnego Śląska;
  • Małgorzata Malec – zastępca członka Podkomitetu Monitorującego PO KL w województwie dolnośląskim z ramienia Regionalnego Ośrodka EFS;
  • Marcin Kowalski – członek Podkomitetu Monitorującego PO KL w województwie dolnośląskim z ramienia Polskiej Izby Firm Szkoleniowych;
  • Maria Lewandowska-Mika – zastępca członka Podkomitetu Monitorującego PO KL w województwie dolnośląskim z ramienia Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

obradowała dwukrotnie, tj. w dniach: 8.11.2010 r. oraz 29.11.2010 r.

 

W dniu 8 listopada br., podczas I Posiedzenia, Kapituła dokonała oceny formalnej nadesłanych na Konkurs Formularzy.

W związku z licznymi wątpliwościami członków odnośnie spełnienia przez Zgłaszającychkryterium minimum, tj. osiągnięcia w projekcie min. 70% rezultatów wykazanych w zatwierdzonym wniosku o płatność, Przewodniczący zobowiązał Organizatora do pozyskania przedmiotowych informacji od instytucji zaangażowanych we wdrażanie poszczególnych Działań i zaproponował kolejny termin spotkania na dzień 29 listopada br.

 

W dniu 29 listopada br., podczas II Posiedzenia, Kapituła dokonała ostatecznej oceny formalnej, a także merytorycznej nadesłanych na Konkurs Formularzy.

W wyniku ustaleń, na podstawie § 6 ustęp 3 Regulaminu Konkursu („Ostateczna liczba projektów, którym zostaną przyznane tytuły (…) może ulec zmianie. Rozstrzygnięcia w tej materii należą do wyłącznej kompetencji Kapituły Konkursu. Kapituła zachowuje również prawo do nieprzyznania tytułu (…)”)podjęte zostało rozstrzygnięcie o nieprzyznaniu nagród przewidzianych przez ten Regulamin, tj. tytułów „Najlepszy projekt- Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym Śląsku” oraz wyróżnień „Projekt wyróżniony- Najlepsza inwestycja w człowieka na Dolnym Śląsku”.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało wypracowane kolegialnie. Za jego przyjęciem opowiedzieli się wszyscy obecni na Posiedzeniu członkowie. Tym samym Kapituła zadecydowała o zakończeniu Konkursu.

Podjęte rozstrzygnięcie oparto na poniższych przesłankach:

 1. Większość nadesłanych formularzy nie spełnia kryterium minimum, tj. wymagania, aby zgłaszany do Konkursu projekt osiągnął minimum 70% założonych rezultatów (tj. zarówno wskaźników produktu i rezultatu).
 2. W ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich do udziału w Konkursie zgłosiło chęć wyłącznie dwóch beneficjentów. Żaden projekt nie spełnił jednak kryterium minimum, co oznacza, że nie podlegały one ocenie merytorycznej. W konsekwencji oznacza to, że Priorytet ten nie byłby promowany w publikacjach wydanych w ramach Konkursu.
 3. Ogólna liczba zgłoszonych formularzy do udziału w Konkursie nie pozwala wyłonić rzeczywiście najlepszych inicjatyw (z)realizowanych w regionie. Kapituła zadecydowała, że z uwagi na powyższe należy pozostawić Konkursu bez rozstrzygnięcia.

Jednocześnie zaproponowany został inny sposób docenienia kilku inicjatyw, nadesłanych na Konkurs, tj. projektów:

L.p.

Priorytet

Nr projektu

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

1.

Priorytet VII

POKL.07.01.01-02-091/10 

Gmina Miejska Głogów/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

„Aktywni i efektywni”

Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim, Nr 3 (16)/2011, str. 4 – więcej informacji o projekcie

2.

Priorytet VII

POKL.07.02.01-02-023/08

Forum Aktywności Lokalnej

„Nowy zawód- Szansą na powrót z uzależnienia”

Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim, Nr 1-2 (14-15)/2011, str. 11 - więcej informacji o projekcie

3.

Priorytet IX

POKL.09.05.00-02-014/09

 Fundacja Pomocy Szkoleim. Edwarda Machniewicza 

„Sami sobie pomagamy”

Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim, Nr 1-2 (14-15)/2011, str. 13 - więcej informacji o projekcie

4.

Priorytet IX

POKL.09.05.00-02-233/09 

Gmina Polkowice 

„Wykorzystaj swój talent. Upowszechnienie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice”

Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim, Nr 3 (12)/2010, str. 4 - więcej informacji o projekcie

 

Wskazane projekty - w opinii osób oceniających – wyróżniają się nie tylko pomysłem, ale i pomyślną realizacją. Uhonorowanie tych przedsięwzięć – po wyrażeniu zgody przez Beneficjentów- nastąpi poprzez ich zaprezentowanie w Biuletynie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na stronie internetowej Wydziału EFS: www.efs.dolnyslask.pl.

Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie,życzymy sukcesów w realizacji kolejnych projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z przebiegu prac Kapituły Konkursu: