Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych projektodawców w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - 17 marca 2010 r.

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniami informacyjnymi dot. konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje trzecie, dodatkowe spotkanie.

Spotkanie odbędzie się 17 marca 2010 r. we Wrocławiu (ul. Ostrowskiego 7, sala 400 budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).

Na spotkaniu omówione zostaną następujące kwestie:

  • cele i wskaźniki PO KL dla Priorytetu IX i Poddziałania 9.1.2,
  • najczęściej pojawiające się problemy i przykłady dobrych opisów we wniosku o dofinansowanie projektu,
  • Dokumentacja konkursowa i kryteria wyboru projektów oraz zasady obowiązujące wnioskodawców przy aplikowaniu o środki z EFS.

Program spotkania
 Pobierz

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br.W przypadku wyczerpania dostępnej liczby miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed ww. terminem.

 

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z danej instytucji do jednej, o czym powiadomi Państwa w przesłanym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne” przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, po zakończeniu przez UMWD rekrutacji.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonych konkursów, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkań informacyjnych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go na adres promocja.efs@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca br.


W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniach, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.

 

Formularz zgłoszenia pytań
 Pobierz