Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

1 lipca - spotkanie dla potencjalnych beneficjentów- Projekty innowacyjne i ponadnarodowe PO KL

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. projektów innowacyjnych i ponadnarodowych PO KL, które odbędzie się 1 lipca br. (w piątek) we Wrocławiu, w Sali konferencyjnej 510 przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 (V piętro, budynek przychodni).

W spotkaniu udział weźmie m.in. ekspert Krajowej Instytucji Wspomagającej, który wyjaśni zasady realizacji tego typu projektów.

Konkursy na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w ramach komponentu regionalnego PO KL zostaną ogłoszone w drugiej połowie czerwca br.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną również najważniejsze założenia dokumentacji konkursowych:

- Konkurs nr I/VI/INN/11 - na projekty innowacyjne testujące współfinansowane ze środków
EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL,

- Konkurs nr I/VII/INN/11 - na projekty innowacyjne testujące współfinansowane ze środków EFS w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej PO KL,

- Konkurs nr I/VIII/INN/11 - na projekty innowacyjne testujące współfinansowane ze środków
EFS w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki PO KL,

- Konkurs nr I/IX/INN/11 - na projekty innowacyjne testujące z możliwością realizacji komponentu ponadnarodowego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL

- Konkurs nr III/6.1.1/PN/11 - na projekty z komponentem ponadnarodowym współfinansowane ze środków EFS w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL,

- Konkurs nr IV/7.2.1/PN/11 - na projekty z komponentem ponadnarodowym współfinansowane ze środków EFS w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL,

- Konkurs nr III/8.2.1/PN/11 - na projekty z komponentem ponadnarodowym współfinansowane ze środków EFS w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, obejmujące PO KL,

- Konkurs nr II/9.4/PN/11 - na projekty z komponentem ponadnarodowym współfinansowane ze środków EFS w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL.

 Program spotkania

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2011 r.

REKRUTACJA

Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji. Urząd Marszałkowski zastrzega sobie możliwość ograniczenia udziału do jednej osoby z danej instytucji oraz zakończenia rekrutacji przed 28 czerwca.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie informacja zwrotna na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, po zakończeniu rekrutacji.

Pytania dotyczące konkursów, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania, prosimy wysyłać za pomocą zamieszczonego poniższej formularza na adres: emilia.kaczmarek@dolnyslask.pl w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca br.

Formularz pytań

W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi na zadane pytania nie będzie możliwe na spotkaniu, zostaną one udzielone w terminie późniejszym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.efs.dolnyslask.pl.