Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Skład RST

I. Zgodnie z założeniami Koncepcji funkcjonowania Sieci Tematycznych, w skład wszystkich Regionalnych Sieci Tematycznych przedstawia się następująco:

a) Obligatoryjny skład Regionalnej Sieci Tematycznej

  • Instytucje/organizacje - członkowie PKM województwa dolnośląskiego; każdy sektor powinien być reprezentowany przynajmniej przez jedną instytucję,
  • IP / IPII komponentu regionalnego,
  • Wszyscy beneficjenci realizujący projekty innowacyjne w komponencie regionalnym w województwie dolnośląskim - lista będzie rozszerzana automatycznie w chwili podpisania umowy o dofinansowanie z każdym kolejnym beneficjentem.

b) Ponadto w skład Regionalnej Sieci Tematycznej wejść mogą

  • Instytucje wcześniej realizujące projekty w ramach PIW EQUAL
  • Instytucje reprezentujące środowisko naukowe
  • Ministerstwa, agencje rządowe, władze regionalne i lokalne właściwe w obszarze wsparcia RST

c)  RST może powoływać dodatkowe osoby do pracy w Sieci, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, które mają status fakultatywnych członków Sieci, uczestniczących w obradach bez prawa do głosu:

  • Eksperci, niezależnie od rodzaju macierzystej instytucji, zapraszani na stałe do udziału w pracach RST zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami, także w celu np. przedstawienia opinii czy sporządzenia ekspertyz
  • Eksperci  zapraszani doraźnie do udziału w pracach RST zgodnie z potrzebami i  w zależności od tematyki spotkań, np. w celu przedstawienia opinii, sporządzenia ekspertyzy, dokonania oceny strategii wdrażania czy też walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego
  • Obserwatorzy

II. Pierwszym etapem tworzenia Regionalnych Sieci Tematycznych (RST) jest opracowanie instytucjonalnej listy członków RST, którą następnie zatwierdza Podkomitet Monitorujący PO KL.
W trakcie VII posiedzenia, które odbyło się 15 czerwca 2010 r., Podkomitet Monitorujący PO KL WD  podjął uchwałę o zatwierdzeniu składu instytucjonalnego Regionalnej Sieci Tematycznej w województwie dolnośląskim (RST) zaś 5 sierpnia 2010r. przyjęty został skład osobowy RST.
Zgodnie z zapisami Koncepcji funkcjonowania Sieci Tematycznych w okresie programowania 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Warszawa, listopad 2010) oraz §6 pkt. 1 Regulaminu funkcjonowania RST WD, rozszerzenie składu Sieci o beneficjentów realizujących projekty innowacyjne dokonywane jest automatycznie, po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.

SKŁAD REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO :

Skład osobowy Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

PRZEDSTAWICIELE IP I IP2

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Członek RST

Zastępca

Marlena Zimoch

Barbara Dziubak

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Członek RST

Zastępca

Edyta Pańczyk

Witold Gałuszka

PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI BĘDĄCYCH CZŁONKAMI PKM PO KL WD

STRONA SAMORZĄDOWA

Dolnoslaski Ośrodek Polityki Społecznej

Członek RST

Zastępca

Piotr Klag

Izabela Łuków

Urząd Miasta Zgorzelec

Członek RST

Zastępca

Elżbieta Mielcarek- Silwanowicz

Lucyna Burczyńska

STRONA RZĄDOWA

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Członek RST

Zastępca

Aleksandra Marciniak 

Jolanta Solarz

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Członek RST

Zastępca

Jan Kamiński

Justyna Madejska

PARTNERZY SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Członek RST

Zastępca

Marcin Kowalski

Natalia Rudolf - Niewójt

Związek Pracodawców Dolnego Śląska

Członek RST

Zastępca

Zbigniew Szczypiński

Małgorzata Tobiś

NSZZ "Solidarność" Region Dolny Śląsk

Członek RST

Zastępca

Piotr Majchrzak

Radosław Mechliński

Regionalne Ośrodki EFS (Legnica i Wrocław)

Członek RST

Zastępca

Karolina Maląg

Mariusz Kołodziej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Członek RST

Zastępca

Anita Ogły

Ewelina Franczak

PRZEDSTAWICIELE REALIZATORÓW PROJEKTÓW W RAMACH PIW EQUAL

Fundacja "Mercury"

Członek RST

Zastępca

Waldemar Weihs

Marta Sys

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Członek RST

Zastępca

Katarzyna Kiek

Ewelina Sadowska

PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISKA NAUKOWEGO

Politechnika Wrocławska

Członek RST

Zastępca

Anna Piwowar

Katarzyna Pasik- Król

BENEFICJENCI REALIZUJACY PROJEKTY INNOWACYJNE W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL

Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa

Członek RST

Zastępca

Honorata Dudek - Frysiak

Katarzyna Wolańska

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Członek RST

Zastępca

Maria Lewandowska - Mika

Arkadiusz Czocher

Dobre Kadry. Centrum badawczo - szkoleniowe sp. z o.o.

Członek RST

Zastępca

Urszula Załuska

Dorota Kwiatkowska - Ciotucha

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Członek RST

Zastępca

Mirosława Hamera

Zenon Matuszko

GB Group Polska sp. z o.o.

Członek RST

Zastępca

Olgierd Rodziwicz-Bielewicz

Katarzyna Dufrat

Fundacja Eudajmonia

Członek RST

Zastępca

Anna Puławska-Rodzik

Marta Gawryluk

Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska

Członek RST

Zastępca

Sławomir Mazurek

Monika Wróbel

Fundacja Edukacji Europejskiej

Członek RST

Zastępca

Grzegorz Kruszyński

Aleksander Słychan

Fundacja Widzialni

Członek RST

Zastępca

Wojciech Kulesza

Marek Zwoliński

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Członek RST

Zastępca

Aleksandra Spychalska 

Agnieszka Szmyt

Fundacja Imago

Członek RST

Zastępca

Piotr Kuźniak

Maciej Skwara

Fundacja Promyk Słońca

Członek RST

Zastępca

Anna Grabowska

Anna Jeżowska-Siwek

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Członek RST

Zastępca

Anna Lewandowska

Julita Koszur

Centrum Terapii Uzależnień

Członek RST

Zastępca

Magdalena Zaczyńska

Bernard Dawicki

Point sp. z o.o.

Członek RST

Zastępca

Ewa Żółtaszek

Marcin Pytel