Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

PRIORYTET V Dobre rządzenie

Poprzez realizację działań przewidzianych w Priorytecie V "Dobre rządzenie", możliwe będzie wzmocnienie zdolności polskiej administracji do wypełniania swoich funkcji w nowoczesny i partnerski sposób. Wsparcie obejmie administrację szczebla rządowego, samorządowego, instytucje wymiaru sprawiedliwości, a także ukierunkowane będzie na rozwój potencjału trzeciego sektora. Cele tego Priorytetu będą realizowane poprzez podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych, wprowadzanie usprawnień w obszarze stanowienia prawa i zarządzania finansami publicznymi. Towarzyszyć temu będzie jednoczesne zwiększanie kompetencji kadr sektora publicznego oraz rozwijanie i upowszechnianie współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społeczno -gospodarczymi, w oparciu o zasady partnerstwa i dialogu.