Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Realizacja Priorytetu VI ma służyć przede wszystkim aktywizacji osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz podejmowaniu działań przeciwdziałających bezrobociu na obszarach wiejskich.

Do celów szczegółowych Priorytetu VI należą:

  • zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy,
  • zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych,
  • zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
  • zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych.

 

W ramach Priorytetu VI:

Działanie 6.1

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.2

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Działanie 6.3

Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.