Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej

Istotą realizacji Priorytetu VII jest eliminowanie różnego rodzaju barier, na które napotykają się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Szczególnie dotyczy to rodzin dotkniętych długotrwałym bezrobociem oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy: niepełnosprawnych, opuszczających placówki wychowawcze i penitencjarne, imigrantów oraz stereotypowo postrzeganych kobiet. Nacisk położony jest na wsparcie mieszkańców z obszarów wiejskich.

Priorytet VII pozwala na realizację projektów ułatwiających dostęp do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz projektów wspierających instytucje ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne).

 

W ramach Priorytetu VII:

 

Działanie 7.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.

Działanie 7.2

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Działanie 7.3

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.