Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Celem Priorytetu VIII jest zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi oraz rozwój zasobów ludzkich przedsiębiorstw. Procesy modernizacyjne i adaptacyjne wymuszają ciągłą aktualizację, podnoszenie oraz zmianę kwalifikacji i umiejętności pracowników. Stąd celem szczegółowym jest rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej, następnie zaś poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą.

Dla wzmocnienia atrakcyjności regionu rozwijane i wspierane będą Regionalne Strategie Innowacji oraz transfer wiedzy między pracownikami przedsiębiorstw oraz pracownikami instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych.

 

W ramach Priorytetu VIII:

 

Działanie 8.1

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Działanie 8.2

Transfer wiedzy

Zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów