Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX stanowi odpowiedź na potrzebę wyrównywania szans w zakresie dostępu do edukacji. Dotyczy to przede wszystkim edukacji przedszkolnej i kształcenia ustawicznego, szczególnie na obszarach wiejskich. Istotnym elementem Priorytetu IX są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Akcent zostanie położony na współpracę tych instytucji z pracodawcami, modernizację oferty edukacyjnej, programy stypendialne, jak również rozwój kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty. Cele szczegółowe priorytetu to:

  • zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu i jakości usług edukacyjnych na terenach wiejskich i miejskich,
  • podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego,
  • wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich.

 

W ramach Priorytetu IX:

 

Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty

Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych; wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Działanie 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Działanie 9.3

Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziaływującego na sytuację na rynku pracy.

Działanie 9.4

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

Działanie 9.5

Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.