Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Wytyczne i komunikaty Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Tytuł dokumentu

Tekst aktualny

Obowiązuje od

Archiwalne wersje oraz
opis zmian

Wytyczne horyzontalne

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

Pobierz

12 kwietnia 2011 r.

Pobierz

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

Pobierz

13 sierpnia 2007 r.

Pobierz

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych

 Pobierz

14 sierpnia 2007 r.

 Pobierz

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013

Pobierz

17 grudnia 2008 r.

Pobierz

Wytyczne dla PO KL

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 Pobierz

01 maja 2014 r.

więcej informacji

Pobierz

 Pobierz

Pobierz 

 Pobierz

Zestawienie stawek jednostkowych szkoleń językowych w ramach projektów PO KL

 Pobierz

1 stycznia 2013 r.

więcej informacji

Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Kapitał Ludzki

 Pobierz

Pobierz

 

1 kwietnia 2009 r.

Pobierz

Pomocnicze wzory dokumentów dla procedury odwoławczej w ramach PO KL

Wzór protestu/odwołania

Pobierz

Instrukcja sporządzania protestu/odwołania

Pobierz

Inne dokumenty

Zalecenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych

Pobierz

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wraz z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Pobierz

Wytyczne do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia prawa zamówień publicznych

Pobierz

Pobierz

Zalecenia dla beneficjentów funduszy EU dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Pobierz

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej

Pobierz

Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pobierz

FAQ Ewaluacja w ramach Poddziałania 6.1.3

Pobierz

FAQ Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn - aktualizacja

Pobierz

FAQ Kwalifikowalność wydatków

 Pobierz

 

 Pobierz
Pobierz

FAQ Monitoring i sprawozdawczość w ramach PO KL

Pobierz

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie realizacji zasady konkurencyjności

Pobierz

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności

Pobierz

Ogólne kryterium horyzontalne wyboru projektów PO KL dotyczące stosowania uproszczeń w rozliczaniu środków EFS (uchwała nr 88 Komitetu Monitorującego PO KL)

 Pobierz