Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z: diagnozy społeczno-ekonomicznej opracowanej z uwzględnieniem podziału na poszczególne obszary wsparcia (tj. zatrudnienie, edukację, adaptacyjność, integrację społeczną, administrację i opiekę zdrowotną); analizy SWOT; informacji na temat dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich; strategii wdrażania Programu w podziale na poszczególne obszary wsparcia; opisu priorytetów, oczekiwanych efektów wsparcia i wskaźników realizacji; opisu systemu wdrażania; informacji i zakresie komplementarności z innymi funduszami i programami operacyjnymi oraz planu finansowego. Z uwagi no to, że PO KL ma charakter ogólny, Instytucja Zarządzająca programem przygotowała
  • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dokument precyzujący jego postanowienia. Stanowi on kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów Programu na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarte w nim informacje dotyczą szczegółowych typów, listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia oraz systemu wdrażania, ułatwiają przygotowanie projektu i prawidłowe wypełnienie wniosku o jego dofinansowanie.
  • Plany Działania to autorski dokument Instytucji Pośredniczącej - roczne plany realizacji PO KL- przygotowywane odrębnie dla każdego Priorytetu komponentu regionalnego. Plany działania zawierają: część diagnostyczną wskazującą na dominujące problemy, planowane do osiągnięcia cele w wyniku realizowanego wsparcia oraz informacje na temat preferowanych w danym roku form wsparcia, planu finansowego na dany rok oraz szczegółowych zasad i terminów wyboru projektów. Obejmują okres jednego roku budżetowego (wyjątkiem jest Plan działania na lata 2007-2008). Dokument rekomendowany jest przez Komitet Monitorujący PO KL i zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą PO KL.
  • Dokumentacja konkursowa to dokument, który zawiera informacje o ogłaszanym konkursie: jego przedmiot, termin składania wniosków, kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, wymagania konkursowe, kryteria wyboru.
  • Wytyczne horyzontalne i Wytyczne dla PO KL oraz System Realizacji PO KL to dokumenty Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które określają zasady i zadania dotyczące wdrażania PO KL, m.in. zasady finansowania, kwalifikowalności wydatków, sprawozdawczości, systemu kontroli.
  • Strategie Rozwoju (Kraju, Województwa Dolnośląskiego, lokalnego) - to dokumenty, które określają cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego na poszczególnych poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym.