Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Interpretacje

Temat dokumentu

Treść dokumentu

Zatrudnianie i źródła finansowania wynagrodzeń nauczycieli

Wynagradzanie i zatrudnianie nauczycieli w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustawy Karty Nauczyciela - Notatka służbowa

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania

Dokument do pobrania

Interpretacja MEN dotycząca finansowania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela

(Ministerstwo Edukacji Narodowej)

Dokument do pobrania

Realizacja zasady konkurencyjności w kontekście angażowania do realizacji usług osób fizycznych w projektach PO KL

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania

Finansowanie wynagrodzeń nauczycieli w ramach PO KL

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania

Kwalifikowalność

Interpretacja IZ PO KL dotycząca kwalifikowalności wynagrodzenia pracowników uczelni z tytułu wykonywanych zadań w ramach projektów PO KL

 Dokument do pobrania

Wyjaśnienia IZ PO KL w zakresie ponoszenia kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich w ramach projektu PO KL

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

 Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL dotycząca możliwości angażowania nauczycieli akademickich do realizacji studiów podyplomowych w projektach PO KL

Dokument do pobrania

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL dotycząca definicji personelu projektu
(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące kwalifikowania wynagrodzenia osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta zatrudnionym na podstawie stosunku pracy

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania

Kwalifikowalność wydatków - najczęściej zadawane pytania

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania

Dokument do pobrania – wersja archiwalna

Interpretacja IZ PO KL dotycząca definicji personelu projektu - uzupełnienie

Dokument do pobrania

Przykładowe zestawienie form zatrudniania personelu projektu w kontekście wymogu prowadzenia ewidencji godzin i zadań przez personel projektu PO KL

Dokument do pobrania

Wyjaśnienia dotyczące zwolnienia z podatku VAT usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenia usług i dostaw towarów ściśle z tymi usługami związanych

Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL dotycząca kwalifikowalności dodatków do wynagrodzeń w ramach projektów realizowanych w PO KL

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

 Dokument do pobrania

Wyjaśnienia IZ PO KL w sprawie limitu łącznego zaangażowania w realizację zadań w projektach NSRO

 Dokument do pobrania 

Interpretacja MPIPS w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w świetle ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r.

 Dokument do pobrania

Zasada konkurencyjności

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania 

Interpretacja IZ PO KL dotycząca kwestii stosowania zasady konkurencyjności w odniesieniu do zamówienia w ramach projektu PO KL polegającego na osobistym świadczeniu usług przez potencjalnych wykonawców

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

 Dokument do pobrania

Interpretacja IZ w kwestii udostępniania na stronach internetowych beneficjentów informacji o zamówieniach przeprowadzanych zgodnie z zasadą konkurencyjności stosowaną związku z realizacją projektów w ramach PO KL

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

 Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL dotycząca doprecyzowania zapisów Sekcji 3.1.4 Zasada efektywnego zarządzania finansami Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

 Dokument do pobrania

Prawo Zamówień Publicznych

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wraz z opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania

Intepretacja IZ PO KL dotycząca uwzględniania aspektów środowiskowych i społecznych w procedurach przetargowych

 Dokument do pobrania

Pomoc Publiczna

Pomoc Publiczna a kryterium efektywności zatrudnieniowej

Dokument do pobrania

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 Dokument do pobrania

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

 Dokument do pobrania

Rozliczanie środków budżetu środków europejskich

Interpretacja dotycząca zachowania środków europejskich na przełomie lat budżetowych na rachunkach beneficjentów

(Ministerstwo Finansów)

Dokument do pobrania

Monitoring i sprawozdawczość

Monitoring i sprawozdawczość w ramach PO KL – najczęściej zadawane pytania

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania

Ewaluacja

Ewaluacja w ramach Poddziałania 6.1.3 – najczęściej zadawane pytania

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn

Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn – najczęściej zadawane pytania

(Instytucja Zarządzająca PO KL)

Dokument do pobrania

Różne

Wyjaśnienia IZ PO KL w zakresie obowiązywania ogólnego kryterium horyzontalnego wyboru projektów w zakresie stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich w projektach PO KL

Interpretacja IZ PO KL w zakresie rozliczania zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych i /lub wyrównawczych w kontekście kryterium hotyzontalnego nakładającego obowiązek stosowania stawek jednostkowych dla szkoleń językowych i komputerowych  

 Dokument do pobrania

 

 

 Dokument do pobrania

Interpretacja IZ POKL odnośnie oszczędności osiągniętych w projekcie

Przedstawiamy Państwu Interpretację IZ POKL odnośnie oszczędności osiągniętych w projekcie, wynikających m.in. z zastosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania procedur PZP.

 Dokument do pobrania

Interpretacja IZ POKL odnośnie spełnienia kryterium formalnego w przypadku państwowej uczelni wyższej

Przedstawiamy Państwu Interpretację IZ POKL odnośnie spełnienia kryterium formalnego w przypadku państwowej uczelni wyższej

Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL odnośnie ustalania korekty finansowej za naruszenie prawa zamówień publicznych

Przedstawiamy Państwu Interpretację IZ PO KL odnośnie ustalania korekty finansowej za naruszenie prawa zamówień publicznych związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL odnośnie zasad oceny spełnienia ogólnego kryterium formalnego dot. potencjału finansowego projektodawcy.

Przedstawiamy Państwu Interpretację IZ PO KL odnośnie zasad oceny spełnienia ogólnego kryterium formalnego dot. potencjału finansowego projektodawcy.

Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL dotycząca grup docelowych w Priorytecie IX

Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL dotycząca kryterium formalnego rocznego obrotu projektodawcy i partnera projektu

Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL dotycząca zatrudnienia do projektu personelu przez partnera i lidera

Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL dotycząca innowacji opracowywanych i testowanych w ramach projektów wyłonionych w wyniku procedury konkursowej w konkursie nr 4/POKL/2009

Informacja o stanowisku IZ PO KL
Interpretacja

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie możliwości zwolnienia usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego z podatku VAT

 Dokument do pobrania

  Stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności agencji zatrudnienia

Interpretacja IZ PO KL dotycząca zwiększenia wymiaru obowiązkowej składki rentowej w części finansowanej przez pracodawcę

 Dokument do pobrania

Interpretacja IZ PO KL w sprawie praktycznych aspektów przestrzegania przepisów ogólnych dotyczących zasady niedyskryminacji stosowanych w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich

 

 Dokument do pobrania 

Interpretacja IZ PO KL w sprawie kwalifikacyjnych kursów zawodowych

 Dokument do pobrania

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące nieprawidłowości przetwarzania danych osobowych w projektach PO KL

 Dokument do pobrania 

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej (IZ) PO KL dotyczące zastosowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 kryterium dostępu

 Dokument do pobrania

 Interpretacje 9.6.2