Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Nabór uzupełniający wniosków

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.00

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dot. Projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III i szkół podstawowych

Ogłoszenie konkursu

19 września 2011 r.

Dokumentacja naboru projektów systemowych

Dokumentacja o naborze uzupełniającym
Załączniki – nabór uzupełniający

Termin przyjmowania wniosków

10 października – 10 listopada 2011 r.

*Załącznik nr 6.16 Podział środków pomiędzy organy prowadzące szkoły został uaktualniony w związku z:
dodaniem „Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rokitkach”, którego organem prowadzącym jest Urząd Gminy Chojnów. W związku z dokonaną poprawką zmianie uległa kwota alokacji dla ww. organu prowadzącego. Została ona zwiększona o 30.000,00 zł.
likwidacją Szkoły Podstawowej "Wspólna Szkoła", Wilczków, ul. Strzegomska 25, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie "Wspólna Szkoła". W związku z dokonaną poprawką zmianie uległa kwota alokacji dla ww. organu prowadzącego. Została ona pomniejszona o 30.000,00 zł.

Załącznik 6.16 -  dokument do pobrania

Nabór wniosków

PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt systemowy „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dot. Projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III i szkół podstawowych

W związku z licznymi pytaniami dot. formularza zgłoszeniowego, poniżej publikujemy przykładowe zgłoszenie szkoły do projektu „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.
Dokument do pobrania

Ogłoszenie konkursu

4 sierpnia 2010 r

Dokumentacja naboru projektów systemowych

Dokumentacja o naborze
Zaczniki */**/**/****

Termin przyjmowania wniosków

1 września – 15 października 2010 r.

* Załącznik nr 6.16 podzial_alokacji_indywidualizacja_nauczania został uaktualniony w związku z dodaniem:

  1. „Zespołu Szkół Muzycznych”, którego organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Legnicy. W związku z dokonaną poprawką zmianie uległa kwota alokacji dla ww. organu prowadzącego. Została ona zwiększona o 30.000 zł.
  2. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 3 we Wrocławiu, ul. Kłodnicka 36, której organem prowadzącym jest Urząd Miejski Wrocławia. W związku z dokonaną poprawką zmianie uległa kwota alokacji dla ww. organu prowadzącego. Została ona zwiększona o 30.000 zł.

** Ze względu na interpretację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącą szkół filialnych Instytucja Pośrednicząca dokonała zmiany w Załączniku nr 6.16 - Podział środków pomiędzy organy prowadzące szkoły, stanowiącym integralną część Dokumentacji naboru wniosków projektów systemowy. Zgodnie z w/w interpretacją szkoły filialne, jako niesamodzielne oddziały, nie mogą samodzielnie wziąć udziału w projekcie systemowym „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” i otrzymywać odrębnych środków na jego realizację.

Ponadto zmniejszeniu o 30 000 zł uległa kwota środków przeznaczona dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ze względu na fakt, że jedna ze Szkół podstawowych nadzorowana przez ten organ prowadzący nie prowadzi naboru uczniów do klas I-III.
Tabela zmian

*** W związku z wyżej wymienioną interpretacją MRR zmianie uległy kwoty przyporządkowane dla Urzędu Gminy w Lubiniu, Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim oraz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice.
Tabela zmian szkoly filialne

**** Informujemy, że zmianie uległy dane szkół dla Gminy Wrocław. W miejsce Szkoły Podstawowej nr 119, która nie spełniała standardów I-III, wprowadziliśmy Szkołę Podstawową Specjalną nr 101.