Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Instytucja Pośrednicząca

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

W województwie dolnośląskim rolę Instytucji Pośredniczącej pełni Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Departament EFS został wskazany jako bezpośrednio i bieżąco wykonujący zadania IP w ramach komponentu regionalnego PO KL Uchwałą Nr 164/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2011 roku (przed dniem 1 stycznia 2011 funkcję IP pełnił – zgodnie z Uchwałą Nr 837/III/07 Zarządu Województwa dolnośląskiego z dnia 22 października 2007 roku- Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego).

Pełni on funkcję Instytucji Pośredniczącej, czyli zarządzającej w regionie poszczególnymi Priorytetami tzw. komponentu regionalnego. Odpowiada za prawidłową realizację Programu, planowanie, monitoring i ewaluację. Prowadzi również działania informacyjno-promocyjne dotyczące PO KL i EFS.

W ramach Departamentu funkcjonują dwa Wydziały:

· Wydział Zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki;

· Wydział Wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydział Zarządzania PO KL składa się z pięciu Działów:

Dział Strategii, Monitoringu i Ewaluacji - zarządzanie Priorytetami w regionie, strategiami ich wdrażania oraz oceny, przeprowadzanie ewaluacji Priorytetów, sprawozdawczość i nadzór nad postępem realizacji Działań i Priorytetów.

Dział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej - prowadzenie w regionie działań z zakresu komunikacji, obsługa Podkomitetu Monitorującego PO KL, obsługa Sekretariatu RST oraz pomoc w realizacji przez Departamentu EFS jako Instytucji Pośredniczącej jej zadań przez zapewnienie wsparcia infrastrukturalnego oraz rozwoju kadry.

Dział Kontroli - planowanie i przeprowadzanie kontroli, w tym kontroli projektów, weryfikacja dokumentów i działań.

Dział Procedur i Odwołań – rozpatrywanie odwołań beneficjentów oraz opracowanie procedur wdrażania Programu.

Dział Obsługi Finansowej - prace dotyczące finansów, księgowości w zakresie Priorytetów i realizowanych projektów.

Wydział Wdrażania PO KL składa się z czterech Działów:

Dział Wdrażania Priorytetu VIII – nabór wniosków, zawieranie umów o dofinansowanie projektów, obsługa i monitorowanie realizowanych projektów, współpraca z beneficjentami.

Dział Wdrażania Priorytetu IX - 9.1 i 9.2 - nabór wniosków, zawieranie umów o dofinansowanie projektów, obsługa i monitorowanie realizowanych projektów, współpraca z beneficjentami.

Dział Wdrażania Priorytetu IX - 9.3, 9.4 i 9.5 - nabór wniosków, zawieranie umów o dofinansowanie projektów, obsługa i monitorowanie realizowanych projektów, współpraca z beneficjentami.

Dział Wdrażania Priorytetu IX - Projekty systemowe - nabór wniosków, zawieranie umów o dofinansowanie projektów, obsługa i monitorowanie realizowanych projektów, współpraca z beneficjentami systemowymi.