Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Instytucja Pośrednicząca II stopnia

Zmiany we wdrażaniu Komponentu Regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku od 1 maja 2009 r.

 

Zadania delegowane do instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) (IW (IP2)) mogą zostać powierzone instytucji mającej odpowiednie kompetencje i doświadczenie w realizacji odpowiednich przedsięwzięć. Instytucją wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) może być podmiot wybrany zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Powierzenie funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia będzie następowało w drodze porozumienia/umowy pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a instytucją wskazaną/wybraną do pełnienia tej roli za zgodą Instytucji Zarządzającej. Wyjątek stanowią działania związane z realizacją Priorytetu V Dobre rządzenie, gdzie porozumienie/ umowa jest podpisywane bezpośrednio pomiędzy Instytucją Zarządzającą PO KL a instytucją wskazaną/wybraną do pełnienia funkcji instytucji wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

Zadania powierzone instytucjom wdrażającym (Instytucjom Pośredniczącym II stopnia) mogą dotyczyć m.in.:

  • przyjmowania wniosków aplikacyjnych od beneficjentów,
  • dokonywania wyboru projektów do współfinansowania i podpisywania umów z beneficjentami,
  • przedkładania deklaracji i poświadczeń wydatków do Instytucji Pośredniczących,
  • monitorowania realizacji poszczególnych projektów,
  • weryfikacji wykorzystania środków przez beneficjentów, w tym kontroli na miejscu,
  • przygotowania okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji działania,
  • przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektów przez 3 lata od daty zamknięcia programu lub częściowego zamknięcia programu.

W województwie dolnośląskim rolę IW (IP2) pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu: www.pokl.dwup.pl