Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Priorytet IX

Stan realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim na dzień30 czerwca 2008 r.:

 

Priorytet IX

REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

Dane finansowe

Alokacja dla Dolnego Śląska w całym okresie programowania

116.420.974,87 €

Alokacja przewidziana na lata 2007-2008

183.738.794,00 zł

Zakontraktowane środki publiczne (podpisane umowy)

2.494.252,67 zł

Środki przewidziane do wydatkowania w latach 2007-2008

30.549.618 zł

Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność

0,00 zł

Zaliczki przekazane na rzecz beneficjentów

2.040.312,54 zł

PROJEKTY KONKURSOWE

Liczba ogłoszonych konkursów 

13

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu

305

Liczba projektów ocenionych pozytywnie przez Komisje Oceny Projektów

80

Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach dostępnych środków 

54

PROJEKTY SYSTEMOWE

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu

0

Liczba projektów przyjętych do realizacji

0

Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów  w ramach dostępnych środków

0

 

Pełne wersje sprawozdań z realizacji PO KL za I półrocze 2008 r. dostępne są poniżej:

Sprawozdanie okresowe z realizacji Priorytetu IX w woj. dolnośląskim za I półrocze 2008 r.

 

 
Stan realizacji komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim na dzień 31 grudnia 2007 r.:


Priorytet IX
ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Dane finansowe

Wysokość środków dla Dolnego Śląska w całym okresie programowania

116 420 974,87 €

Plan finansowy na 2007 rok

0,00 zł

Wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonych wnioskach o płatność

0,00 zł

Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów

0,00 zł

Liczba ogłoszonych konkursów

Projekty konkursowe

1

Projekty systemowe

0

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektu

0

Liczba wniosków o dofinansowanie projektu zatwierdzonych do realizacji

0

Liczba zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie

0

 

Pełne wersje sprawozdań z realizacji PO KL za II półrocze 2007 r. dostępne są poniżej:

Sprawozdanie okresowe z realizacji Priorytetu IX w woj. dolnośląskim za II półrocze 2007 r.