Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Ósme posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

VIII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego odbyło się 3 listopada 2010 roku.

 

Posiedzenie otworzył Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Stanisław Longawa – Przewodniczący Podkomitetu a obradom przewodniczyła Pani Mirosława Kwiatek – Dyrektor Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego, Zastępca Przewodniczącego Podkomitetu Monitorującego PO KL WD.

 

Głównym punktem obrad było rekomendowanie Komitetowi Monitorującego PO KL Planów działania na rok 2011. Po dyskusji nad założeniami dokumentu, Podkomitet podjął Uchwałę rekomendującą.

 

Zaprezentowane zostało także sprawozdanie okresowe z realizacji komponentu regionalnego PO KL za I półrocze 2010 r. oraz postępów we wdrażaniu PO KL na Dolnym Śląsku.

Prezentacja dokumentu „Kierunki działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa”, przygotowanego przez Instytucję Zarządzającą PO KL na podstawie wyników badania ewaluacyjnego oceniającego realizację zasady partnerstwa w SPO RZL i PO KL byłą ostatnim punktem obrad.

 

 

 

Protokół z przebiegu ósmego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)
 Dokument do pobrania

 

 

Uchwała nr 16/2010 Podkomitetu w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL Planów działania na rok 2011
 Dokument do pobrania

 

 

Prezentacje z ósmego posiedzenia PKM PO KL WD
 Dokument do pobrania