Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”

Instytucja Pośrednicząca informuje, iż podjęła decyzję o wydłużeniu do dnia 29 października br. terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

W związku z faktem, że do wyznaczonego dnia zakończenia naboru, tj. do 15 października, wnioski na kwotę 32 milionów zł złożyło około 2/3 organów prowadzących szkoły, instytucja organizująca nabór podjęła decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków.

 

Na Dolnym Śląsku przeprowadzany jest tylko jeden nabór wniosków o dofinansowanie projektu, na który przeznaczono całość alokacji dostępnej dla naszego województwa, czyli prawie 40 milionów zł. Oznacza to, że beneficjenci, którzy teraz nie zaaplikują o środki, będą pozbawieni tej możliwości w latach następnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać do 29 października 2010 r.*

kurierem lub pocztą na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,

50-411 Wrocław

w godzinach pracy Urzędu

 

lub osobiście w

Punkcie informacyjnym i naboru wniosków PO KL

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław
parter, pokój nr 0004

w godzinach pracy Urzędu.

 

*Wniosek ma być sporządzony i opisany zgodnie z Dokumentacją naboru wniosków projektów systemowych z dnia 4 sierpnia br. dostępną na www.efs.dolnyslask.pl w zakładce „Indywidualizacja nauczania kl. I-III