Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach projektu systemowego „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013 ogłasza nabór na projekty systemowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

W ramach Poddziałania przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego.

O dofinansowanie mogą występować wyłącznie organy prowadzące szkoły podstawowe w województwie dolnośląskim, które spełniają kryteria w Dokumentacji naborów wniosków projektów systemowych.

Na realizację projektów systemowych w województwie dolnośląskim przeznaczona jest kwota 39.693.983,00 zł ( poziom dofinansowania wynosi 100% wydatków kwalifikowanych).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać

w Punkcie informacyjnym i naboru wniosków PO KL

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Mazowiecka 17, 50 - 412 Wrocław,

parter, pokój nr 0004

nr tel.: 071 776 96 17, 071 776 96 03, 071 776 95 51

e-mail:  promocja.efs@dolnyslask.pl

 

Wniosek o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 01.09.2010 r. do dnia 15.10.2010 r. Więcej informacji znajdą Państwo w Dokumentacji naboru wniosków dostępniej w zakładce Indywidualizacja nauczania kl. I-III – Nabór wniosków