Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

07.01.2011

Interpretacja dotycząca zachowania środków europejskich na przełomie lat budżetowych na rachunkach beneficjentów

Zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki środki, które Beneficjent otrzymał na dofinansowanie projektu w formie płatności, nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i rozliczane są zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast  współfinansowanie otrzymane przez beneficjenta w formie dotacji celowej – zgodnie z art. UFP – w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym podlega zwrotowi na rachunek Instytucji Pośredniczącej, z którego Projektodawca otrzymał ww. środki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2010r.

Mając na uwadze prawidłowość rozliczenia projektów PO KL realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Instytucja Pośrednicząca udostępnia interpretację Ministerstwa Finansów na temat zachowania na przełomie roku budżetowego 2010 i 2011 środków budżetu środków europejskich na rachunkach beneficjentów, którzy otrzymali w formie płatności dofinansowanie projektu finansowanego z udziałem tych środków.
Zgodnie z powyższą interpretacją możliwe są dwa niezależne od siebie rozwiązania w powyższej kwestii. Możliwość wykorzystania zapisu art. 217 ust. 1 lub art. 263 ustawy o finansach publicznych, należy traktować rozłącznie.

 

 Dokument do pobrania