Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

13.10.2009

Oświadczenie beneficjenta o kwocie środków pochodzących z dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca roku i podlega zgłoszeniu w ramach środków niewygasających z końcem 2009 roku

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii zgłaszania środków niewygasających z końcem 2009 roku wyjaśniamy, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz ogłoszeniem jakie ukazało się na stronie PO KL Dolny Śląsk w dniu 23 września 2009 roku w związku zapisami ustawy o finansach publicznych, Beneficjent zobowiązany jest poinformować Instytucję Pośredniczącą do dnia 15 października 2009 roku o kwocie środków pochodzących z dotacji rozwojowej, która nie zostanie wydatkowana do końca roku. Zgłoszone środki winny być przeznaczone na realizację zadań rozpoczętych w 2009 r., których okres płatności przesunięty został, z różnych przyczyn, na 2010 rok. Ze środków tych nie powinni być finansowane wynagrodzenia osobowe za wyjątkiem tzw. „trzynastego wynagrodzenia”.

Zgłoszone środki zostaną ujęte w rozporządzeniu w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2009 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Prosimy Państwa, aby powyższe informacje przedstawić w formie zamieszczonej na stronie TABELI wraz z opisem w zakresie:

  • szczegółowej przyczyny niewykonania zadania w 2009 roku,
  • uzasadnienia konieczności realizacji zadania w roku następnym,

Kwoty w tabeli prosimy podać w pełnych złotych, zwracając uwagę na to, aby łączna suma zaokrągleń nie przekroczyła kwoty przeznaczonej na zadanie.

 

 

Informacja w sprawie środków niewygasających
 Dokument do pobrania

 

Oświadczenie o środkach niewygasających
 Dokument do pobrania