Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

II. Informacja i promocja

Obowiązek informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niezależnie od trybu wyboru projektów, tj. projektów konkursowych, systemowych i indywidualnych, a także wszelkich działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu.

 

Za informację o współfinansowaniu, o której mowa w Wytycznych w zakresie informacji i promocji (dokument jest dostępny w zakładce: Zasady dotyczące Informacji i promocji), rozumie się co najmniej informację o współfinansowaniu  przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w Wytycznych.

 

Wytyczne określają, w jaki sposób powinny być "oznaczane projekty". W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których realizowane są projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu, publikacji, materiałów informacyjnych, dokumentów, stanowiska pracy, które jest współfinansowane z EFS.

 

Informację dotyczące właściwego oznaczania projektów, a więc Wytyczne dotyczące informacji i promocji oraz Załącznik Nr 1 do Planu komunikacji PO KL – Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdują się w zakładce: Zasady dotyczące Informacji i promocji.