Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

III. Sprawozdawczość

Sprawozdawczość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania Programu oraz przez wszystkich jego beneficjentów. Dokumenty sprawozdawcze sporządzane są w oparciu o wzory formularzy, które wraz z instrukcjami stanowią załączniki do Zasad systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oprócz jednostek realizujących projekty, obowiązki w zakresie sprawozdawczości mają również:

  • Instytucja Wdrażająca (Pośrednicząca II stopnia) (IW (IP2)),
  • Instytucja Pośrednicząca (IP),
  • Instytucja Zarządzająca (IZ).

W ramach systemu sprawozdawczości sporządzają one następujące dokumenty sprawozdawcze:

  • informację miesięczną z realizacji Programu Kapitał Ludzki – przedstawiającą aktualny stan realizacji Programu i umożliwiającą bieżące monitorowanie postępów jego wdrażania,
  • sprawozdania okresowe (za półrocze kalendarzowe), roczne oraz końcowe,

Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa Umowa o dofinansowanie projektu.

Wniosek o płatność łączy informacje na temat wydatków poniesionych w ramach projektu z opisem zadań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione. Przedstawiony we Wniosku o płatność postęp rzeczowy i postęp finansowy, powinny ze sobą korespondować. Połączenie postępu rzeczowego z finansowym pozwala na rzetelne monitorowanie realizacji projektu i stanowi przede wszystkim uzasadnienie dla poniesionych wydatków. Szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzania Wniosku o płatność określone są w Zasadach finansowania Programu Kapitał Ludzki (dokument dostępny jest w zakładce: Akty prawne i dokumenty – PO KL Dokumenty programowe - System realizacji PO KL).

Wniosek o płatność w części sprawozdawczej zawiera informacje dotyczące:

  • postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy oraz w ujęciu narastającym, problemów i trudności w realizacji projektu (wraz ze wskazaniem podjętych środków zaradczych),
  • prognozy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego Wniosku o płatność, w tym płatności na kolejne okresy rozliczeniowe, oraz zawiera informacje dotyczące zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych.

Aby otrzymać kolejne płatność, sprawozdawcza część Wniosku o płatność musi zostać pozytywnie zweryfikowana. Informację o weryfikacji beneficjent otrzymuje od IW (IP2) lub IP.