Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Zajmowanie stanowiska przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w kwestiach indywidualnych z zakresu realizacji projektów PO KL – stanowisko IZ PO KL

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) przedstawiła stanowisko dotyczące zajmowania stanowiska przez IZ PO KL w kwestiach indywidualnych z zakresu realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

We wszystkich sprawach związanych z realizacją projektów PO KL beneficjenci powinni kontaktować się bezpośrednio z instytucją będącą stroną umowy/decyzji o dofinansowanie projektu tj. właściwą Instytucją Pośredniczącą lub Instytucją Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą). Dopiero w przypadku wątpliwości, których właściwa instytucja nie będzie w stanie wyjaśnić, instytucja ta – nie beneficjent – powinna zgłosić je do IZ PO KL.

IZ PO KL zaznaczyła, że jedyne sytuacje, w których zajmuje stanowisko w indywidualnych sprawach z zakresu realizacji projektów dotyczą rozpatrywania jako organ II instancji odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez instytucje będące stronami umów o dofinansowanie projektu na podstawie art. 211 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 61 i 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).