Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

20.11.2013

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku

Czy płatnikowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek od dochodów pracowników? Jeżeli tak, to czy wynagrodzenie to stanowi przychód ?

· Płatnikom z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa , Dz.U. z 2013 r. poz. 1149, art. 28).

· Za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa płatnikom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie. Uzyskane wynagrodzenie stanowi przychód.

· Wysokość tego wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników (§ 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa - Dz. U. nr 240, poz. 2065).

· Przychód powstanie jeśli potrącenie wynagrodzenia nastąpi w kolejnych miesiącach, zwłaszcza po okresie realizacji projektu, ale dotyczyć będzie zaliczek odprowadzonych w pełnej wysokości podczas realizacji projektu i w związku z realizacją projektu, beneficjent zostanie przysporzony o dodatkowe środki, co będzie stanowić przychód projektu.

· W przypadku potrącania wynagrodzenia płatnika w PO KL z wpłat dokonywanych do US 
w danym miesiącu lub w kolejnych miesiącach realizacji projektu, tj. odprowadzania zaliczek już pomniejszonych o potrącane wynagrodzenie płatnika, w projekcie PO KL nie mamy do czynienia z przychodem, ponieważ nie następuje przysporzenie finansowe, a koszty kwalifikowalne są wykazywane już w pomniejszonej o wynagrodzenie płatnika wysokości. Wówczas niewydatkowane i nierozliczone środki będą podlegały zwrotowi jako środki niewykorzystane na koniec realizacji projektu (oszczędności).

· Przychód dotyczy tylko tych z Państwa, którzy korzystają w prawa do otrzymywania ww. wynagrodzenia płatnika. Przepisy Ordynacji podatkowej nie nakładają na podatnika obowiązku pobrania tego wynagrodzenia.

· Płatnicy nie muszą dokonywać potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili pobrany uprzednio podatek. Wynagrodzenie to może być potrącane kwartalnie, czy raz do roku.

· Wynagrodzenie to stanowi przychód, gdy jest faktycznie pobrane przez płatników ( pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 5 kwietnia 2013 r., nr DZF-IV-82252-625-IK/12 NK:4118/13). Przychód zgodnie z Zasadami finansowania PO KL, podlega zwrotowi przez beneficjenta na wskazany przez IP PO KL nr rachunku bankowego (zgodnie z umową 
o dofinansowanie).

 Dokument do pobrania