Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

31.10.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE ZAWARTE ZOSTAŁY W INFORMACJACH (ZGŁOSZENIACH) DOTYCZĄCYCH SYTUACJI MOGĄCYCH STANOWIĆ NADUŻYCIE W PROCESIE REALIZACJI PO KL 2007-2013 (art.13)

Instytucja Pośrednicząca PO KL (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) nakłada na IP PO KL dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem tych danych. W związku z tym przekazujemy poniżej klauzulę informacyjną zawierającą niezbędne dane dotyczące podmiotu przetwarzającego dane osobowe, podstaw prawnych przetwarzania tych danych oraz przysługujących praw osobom, których dane osobowe są przetwarzane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA OSÓB,

KTÓRYCH DANE ZAWARTE ZOSTAŁY W INFORMACJACH (ZGŁOSZENIACH)

DOTYCZĄCYCH SYTUACJI MOGĄCYCH STANOWIĆ NADUŻYCIE

W PROCESIE REALIZACJI PO KL 2007-2013

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

2)      Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: inspektor@umwd.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu prowadzenia postępowań dotyczących wyjaśnienia informacji (zgłoszenia) o sytuacji mogącej stanowić nadużycie w procesie realizacji PO KL 2007-2013 i kontroli prawidłowości realizacji PO KL 2007-2013 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz w celu archiwizacji;

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, pracownicy IP PO KL, powołani biegli, strony i inni uczestnicy postępowań administracyjnych/ karnych/sądowych, operator pocztowy lub kurier (w przypadku korespondencji papierowej), Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Najwyższa Izba Kontroli, Instytucja Audytowa, Instytucja Certyfikująca, Krajowa Administracja Skarbowa, Regionalne Izby Obrachunkowe oraz specjalistyczne firmy realizujące na zlecenie Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz IP PO KL kontrole i audyt w ramach PO KL 2007-2013;

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji dotyczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania;

7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8)      Podanie przez Panią/Pana danych było dobrowolne;

9)      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;

10)   Pani/ Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


<- Wstecz do: Aktualności