Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

16.11.2018 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i/lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji w ramach PO KL 2007-2013 w UMWD

Instytucja Pośrednicząca PO KL 2007-2013 (IP PO KL) uprzejmie informuje, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s. 1) nakłada na IP PO KL 2007-2013 dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem tych danych. W związku z tym przekazujemy poniżej klauzulę informacyjną zawierającą niezbędne dane dotyczące podmiotu przetwarzającego dane osobowe, podstaw prawnych przetwarzania tych danych oraz przysługujących praw osobom, których dane osobowe są przetwarzane.

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i/lub postępowaniu egzekucyjnym w administracji w ramach PO KL 2007-2013 w UMWD

 

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;

2)      Inspektor Ochrony Danych Osobowych, e-mail: inspektor@umwd.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji zadań oraz wypełnieniu obowiązku prawnego przez tutejszy urząd, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych oraz egzekucyjnych w administracji w ramach
PO KL 2007-2013 w UMWD na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (np. w celu archiwizacji). Cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe zostały jasno i szczegółowo określone w stosownych aktach prawnych, w tym w Kodeksie postępowania administracyjnego, Ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Ordynacji podatkowej;

4)      Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz obejmującym m. in.: imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub inne formy komunikacji elektronicznej, numer PESEL/NIP/dowodu osobistego, numer telefonu, danych o zajmowanych stanowiskach u Beneficjentów PO KL 2007-2013
i o okresie ich zajmowania;

5)      Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom;

6)      Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach trzecich  ani do organizacji międzynarodowej;

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia archiwizacji dokumentacji dotyczącej PO KL 2007-2013;

8)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe;

9)      Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych do:

a) wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,

b) celów archiwalnych w interesie publicznym,

c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia tych danych ani do ich przenoszenia.

10)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11)  Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są źródła publiczne oraz ogólnodostępne, w tym m. in.: internet, Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Główny Urząd Statystyczny (GUS), a także pozyskiwane są z  innych źródeł, takich jak Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA (Wydział Udostępniana Danych);

12)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

 Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


<- Wstecz do: Aktualności