Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

10.03.2020 Okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zgodnie z art. 89 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Instytucja Zarządzająca PO KL otrzymała pismo Komisji Europejskiej potwierdzające, że za datę zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) należy uznać 20 listopada 2017 r. Od tej daty rozpoczął się trzyletni okres przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach PO KL. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ww. rozporządzenia, bieg trzyletniego okresu zostaje zawieszony m.in. w przypadku postępowania prawnego.

Jednocześnie - zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektów do dnia 31 grudnia 2020 roku. Tym samym to tę właśnie datę należy uznać za obowiązującą.

W projektach objętych zasadami pomocy publicznej okres przechowywania dokumentów związanych z realizowanym projektem wynosi co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach projektu. Jeśli zatem w projektach wystąpiła pomoc publiczna, Beneficjent jest zobowiązany archiwizować dokumentację z nią związaną również w tym okresie. W przypadku rozliczenia podatku od towarów i usług termin przechowywania dokumentacji winien być nie krótszy niż dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT, gdy uznano podatek VAT w projekcie za wydatek kwalifikowalny.


<- Wstecz do: Aktualności