Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

21.01.2021 Okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie komunikatu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 grudnia 2020 roku, znak: DZF-V.737.38.2020.AL, informujemy, że zgodnie z art. 90 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w dniu 20 listopada 2020 roku upłynął trzyletni termin na przechowywanie dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) (saldo końcowe zostało wypłacone przez Komisję Europejską 20 listopada 2017 roku). Należy mieć jednak na uwadze, że ww. okres przechowywania dokumentów zawiesza się w przypadku toczącego się postępowania prawnego (administracyjnego lub sądowego) oraz nie ma on zastosowania dla projektów objętych regułami pomocy publicznej.
Powyższe odnosi się również do danych osobowych uczestników projektów PO KL.
W związku z tym, że minął okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których przekazywane na płytach dane osobowe były przetwarzane, płyty należy zniszczyć pamiętając o szczególnych środkach bezpieczeństwa. Nośniki zawierające dane osobowe powinny być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić dalsze przetwarzanie danych.
Podobnie jak w przypadku pozostałych dokumentów projektowych, należy pamiętać, że w przypadku toczących się postępowań administracyjno - sądowych termin przechowywania danych osobowych związanych z projektem, wobec którego toczy się postępowanie, ulega zawieszeniu i jako dowód w prowadzonych postępowaniach dane takie nie mogą zostać zniszczone.
Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na przepisy prawa krajowego regulujące zasady archiwizacji, tj. przede wszystkim ustawę z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


<- Wstecz do: Aktualności