Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

22.04.2011 Spotkanie studyjne dot. przeglądu praktyk współpracy partnerskiej w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw

Przegląd praktyk partnerskich w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw był tematem pierwszego spotkania studyjnego zorganizowanego w ramach ponadregionalnej sieci współpracy.

Podczas dwudniowego spotkania, które odbyło się we Wrocławiu, w dniach 14-15 kwietnia br., partnerzy z pięciu województw - dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego – wraz z ekspertem analizowali zebrane w ramach projektu dane i dyskutowali na temat partnerstwa w inicjatywach związanych z adaptacyjnością pracowników i przedsiębiorstw, o zasadach doboru partnerów oraz idealnego partnerstwa miedzyregionalnego.

Omówione zostały również przykładowe działania partnerskie:

· „Praca – Życie – Równowaga” – projekt realizowany w partnerstwie Związku Pracodawców Dolnego Śląska i Regionu Dolny Śląsk „Solidarność”;

· „Flexicurity po dolnośląsku” – projekt realizowany przez Radę OPZZ Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Dolnego Śląska;

· „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy” – projekt systemowy „szybkiego reagowania”, realizowany przez Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie z pięcioma agencjami rozwoju regionalnego.

Wyniki spotkania można podsumować zacytowanym przez jednego z uczestników stwierdzeniem: „Samemu idzie się szybciej, ale razem dojdzie się dalej”.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie spotkanie podsumowujące przegląd praktyk dotyczących adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw w skali mikro i makro, które zostanie zorganizowane w Szczecinie w daniach 12-13 maja br.

Efektem przeglądów, analiz i spotkań będzie raport zawierający m.in. rekomendacje pomocne we wdrażaniu PO KL w obszarze adaptacyjności i opis rezultatów wypracowanych w ramach sieci współpracy. Raport zostanie udostępniony instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO KL w kraju oraz partnerom społeczno – gospodarczym mającym wpływ na kreowanie rozwiązań obszarze adaptacyjności.

Natomiast w czerwcu i we wrześniu br. odbędzie się 5 regionalnych seminariów upowszechniających wypracowane w ramach projektu rezultaty. Do udziału w nich zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze adaptacyjności w poszczególnych województwach.

Za analizę zebranych danych oraz przeprowadzenie spotkań studyjnych i seminariów regionalnych odpowiada wyłoniony w postępowaniu przetargowym ekspert: Pan Michał Szymczak.


<- Wstecz do: Aktualności