Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

23.05.2011 Drugie spotkanie studyjne w ramach ponadregionalnej sieci współpracy w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw

Przegląd podsumowujący praktyki w skali mikro i makro w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw był tematem drugiego spotkania studyjnego zorganizowanego w ramach ponadregionalnej sieci współpracy.

Podczas dwudniowego spotkania, które odbyło się w Szczecinie, w dniach 12-13 maja br., partnerzy z pięciu województw - dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego – wraz z ekspertem analizowali m. in. wyniki badania ankietowego dot. przeglądu praktyk w skali mikro i makro, metody i formy badania luki kompetencyjnej oraz potrzeby kompetencyjne na poziomie krajowym i regionalnym.

Przedstawiono rekomendacje w zakresie dobrych praktyk partnerskich oraz praktyk regionalnych w skali mikro i makro. Omówiono system zarządzania zmianami gospodarczymi na poziomie regionalnym w zakresie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przedmiotem dyskusji były zasady realizacji współpracy partnerskiej w aspekcie profilu instytucji partnerskich (bariery i potencjał), jak też omówione podczas spotkania systemy wczesnej komunikacji zmiany na poziomie przedsiębiorstwa oraz proces przygotowania do wdrożenia w nim zmiany (rozwój nowych kwalifikacji pracowników, zwiększenie szans na zatrudnienie, pomoc w poszukiwaniu pracy), a także znaczenie współpracy przedsiębiorstw z władzami lokalnymi i innymi podmiotami.

Efektem przeglądów, analiz i spotkań będzie raport zawierający m.in. rekomendacje pomocne we wdrażaniu PO KL w obszarze adaptacyjności i opis rezultatów wypracowanych w ramach sieci współpracy. Raport zostanie udostępniony instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO KL w kraju oraz partnerom społeczno – gospodarczym mającym wpływ na kreowanie rozwiązań obszarze adaptacyjności.

Wypracowane w ramach projektu rezultaty zostaną przedstawione podczas pięciu regionalnych seminariów upowszechniających (czerwiec i wrzesień br.). Do udziału w nich zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze adaptacyjności w poszczególnych województwach.

Za analizę zebranych danych oraz przeprowadzenie spotkań studyjnych i seminariów regionalnych odpowiada wyłoniony w postępowaniu przetargowym ekspert: Pan Michał Szymczak.


<- Wstecz do: Aktualności