Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2

Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy

2010

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

Więcej informacji

Poddziałanie 8.1.4

Przewidywanie zmiany gospodarczej

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

„Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo – branżowym oraz kwalifikacyjno – zawodowym w województwie dolnośląskim”

2008-2010

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

„Analiza, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”

2008-2010

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Polityki Regionalnej
tel. 071 776 91 48

„Prognoza w zakresie finansowych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego – analiza dotycząca trendów rozwojowych w zakresie instrumentów finansowych”

2008-2009

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

„Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym”

2009-2011

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

„Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych w tym ekonomiczne i finansowe instrumenty wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii”

2009-2010

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

„Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście EURO 2012”

2009-2011

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Wydział Turystyki
tel. 071 770 41 20

Działanie 8.2

Transfer wiedzy

Poddziałanie 8.2.1

Wsparcie dla współpracy sfery nauki i pr

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

„Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego”

2012-2014

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Gospodarki
tel. 71 776 95 78

"Dolnośląski Bon na Innowację"

2012-2014

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Gospodarki
tel. 71 776 93 63

więcej informacji

Poddziałanie 8.2.2

Regionalne strategie Innowacji

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

„Rozwój, koordynacja, monitoring i ewaluacja Dolnośląskiego Systemu Innowacji”

2008-2011

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

„Wsparcie szkoleniowo – doradcze dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz innych jednostek uczestniczących w rozwoju aktualizacji i monitoringu Dolnośląskiej Strategii Innowacji”

2008-2010

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

„GRANT – wsparcie prac badawczych poprzez stypendia naukowe dla doktorantów”

2008-2010

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

„Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim”

2009-2011

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

„Przedsiębiorczy doktorant – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu”

2010-2013

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

„Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020”

2010-2012

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Rozwoju Gospodarczego
tel. 071 776 91 48

Grant Plus

2012-2015

Instytucja realizująca projekt
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Gospodarki
Tel. 071 776 96 55