Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w roku 2014 i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w latach 2014-2015 w ramach Priorytetu VII PO KL

Przedstawiamy Państwu informację dotyczącą zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w roku 2014 i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w latach 2014-2015 w ramach Priorytetu VII PO KL wraz ze szczegółowym podziałem środków finansowych.

Informacja dot. OPS i PCPR 2014-2015

 Dokument do pobrania

Podział środków PCPR 2014-2015

 Dokument do pobrania

Aktualizacja Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w latach 2013 - 2014 i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013 w ramach Priorytetu VII PO KL

Przedstawiamy Państwu aktualizację Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w latach 2013 - 2014 i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013

 Dokument do pobrania

Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w latach 2013 - 2014 i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013 w ramach Priorytetu VII PO KL

Przedstawiamy Państwu informację dotyczącś zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w latach 2013 - 2014 i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2013 w ramach Priorytetu VII PO KL

 Informacja 

 Załącznik nr 1 

 Załącznik nr 2

23.01.2012

Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki dotyczący wynagradzania personelu projektu systemowego realizowanego w ramach Priorytetu VII

Komunikat dotyczy projektów systemowych realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).


Niżej zawarte informacje wynikają z Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z 1 stycznia 2012 r. (dalej: Zasady) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 15 grudnia 2011 r. (dalej: Wytyczne), obowiązujących od 1 stycznia 2012 r.
Zgodnie z rozdz. 6.2 pkt 8 oraz rozdz. 6.3 Zasad, finansowanie zatrudnienia nowego pracownika, jak też finansowanie dodatkowego wynagrodzenia dotychczas zatrudnionego pracownika, realizującego bezpośrednio zadania w zakresie aktywnej integracji odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych. 
Zgodnie z podrozdz. 4.5 Wytycznych, przyznanie wynagrodzenia osobie będącej personelem projektu jest możliwe w szczególności w następujących formach:

  1. umowa o pracę w wymiarze całego lub części etatu;
  2. umowa cywilnoprawna;
  3. dodatek do podstawowego wynagrodzenia, przy czym wysokość dodatku wynika przede wszystkim z przepisów prawa krajowego, np. z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;
    jednocześnie podkreślić należy, że dodatek:
  • powinien dotyczyć zadań dodatkowych, np. związanych z realizacją projektu PO KL, wykraczających poza zadania przewidziane w podstawowym zakresie obowiązków danej osoby, które powinny być wyraźnie (tj. na piśmie) powierzone przez pracodawcę; wymiar dodatkowych zadań powinien być ukształtowany w taki sposób, aby zapewnić danej osobie możliwość realizacji jej podstawowych zadań;
  • powinien być przyznawany jedynie w okresie wykonywania dodatkowych zadań;
  • za kilka zadań dodatkowych, wykonywanych w tym samym czasie przez daną osobę wypłacany jest jeden dodatek.

Wydatki poniesione na podstawie jednej z wyżej wymienionych form przyznawania wynagrodzenia są kwalifikowalne, o ile spełniają wszystkie przesłanki i warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych, w szczególności w podrozdz. 3.1 oraz 4.5 Wytycznych oraz są zgodne z obowiązującym prawem (ustawą z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy i ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).
W odniesieniu do nagród i premii podkreślić należy, że mogą one być kwalifikowalne wyłącznie, gdy są powiązane z umową o pracę w ramach projektu, a ich wysokość odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta i jest proporcjonalna do zaangażowania w realizację projektu, co oznacza, że jeśli np. pracownik jest zaangażowany do realizacji projektu PO KL na umowę o pracę w wymiarze 1/3 etatu, to kwalifikowalna w ramach projektu może być 1/3 nagrody/premii. 
Z powyższego wynika, że nie może być uznane za kwalifikowalne wynagrodzenie personelu wypłacane w ramach projektu systemowego OPS i PCPR wyłącznie w postaci nagród bez wskazania zadań dotyczących projektu w umowie o pracę osoby będącej personelem projektu.
Powyższe ma zastosowanie do umów o pracę/cywilnoprawnych zawieranych od 1 stycznia 2012 r. oraz do dodatków i nagród lub premii przyznawanych po tym dniu.

 Dokument do pobrania

12.12.2011

Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2012 w ramach Priorytetu VII PO KL

Instytucja Pośrednicząca PO KL województwa dolnośląskiego pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2012 roku. Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów systemowych w 2012 roku odbywać się będzie w oparciu o zapisy Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2011 r., zwanych dalej Zasadami, stanowiących część Systemu Realizacji PO KL.

Więcej informacji:

 Dokument do pobrania

Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

Priorytet VII – Promocja integracji społecznej

Zaktualizowana informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL.

Szanowni Beneficjenci,

W związku z nowelizacją Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dniem 1 stycznia orazZasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dniem 1 stycznia 2011 r. Instytucja Pośrednicząca pragnie przedstawić zaktualizowaną Informację dotyczącą zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL. W dokumencie zmianie uległy przede wszystkim zapisy dotyczące warunków udziału beneficjenta w projekcie systemowym.

Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca skorygowała Załącznik nr 2 do Informacji dotyczącej zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL. Korekta polega na zwiększeniu 4 powiatowym centrom pomocy rodzinie (Bielawa, Kłodzko, Oława, Wołów) kwot do wykorzystania na upowszechnienie pracy socjalnej w 2011 roku. Powyższe środki będą wykorzystane na etaty, które są kontynuacją zatrudnienia z lat poprzednich, a których w wyniku omyłki powiatowe centra pomocy rodzinie nie wykazały w zapotrzebowaniu na rok 2011, które przeprowadziła Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia). Korekta ww. kwot nie powoduje zwiększenia całkowitej kwoty środków przyznanych tym PCPR. Zmiany w Załączniku nr 2 zaznaczono kolorem niebieskim.

 

Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011
 Dokument do pobrania

Załącznik nr 1 -Podział środków pomiędzy OPS
 Dokument do pobrania

Załącznik nr 2 - Podział środków pomiędzy PCPR
 Dokument do pobrania

 
Projekty systemowe OPS i PCPR na rok 2010 w ramach Priorytetu VII PO KL - więcej informacji

 
Realokacja środków na Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2. - więcej informacji

 
Informacja dotycząca zasad naboru i realizacji projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rok 2011 w ramach Priorytetu VII PO KL

Szanowni Beneficjenci,

Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować o zasadach przystąpienia do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL w 2011 roku.

Procedura przygotowania i oceny oraz realizacja projektów systemowych w 2011 roku odbywać się będzie w oparciu o zapisy Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 1 stycznia 2010 r., zwanych dalej Zasadami, stanowiących część Systemu Realizacji PO KL. Jednocześnie Instytucja Pośrednicząca, w przypadku zmiany Zasad lub innych dokumentów programowych przez Instytucję Zarządzającą zastrzega możliwość zmian z tego tytułu w niniejszej Informacji.

Więcej informacji 
 Dokument do pobrania

Podział środków pomiędzy OPS 2011 (Załącznik nr 1)
 Dokument do pobrania

Podział środków pomiędzy PCPR (Załącznik nr 2)
 Dokument do pobrania

 
 

Działanie 7.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej Integracji

 

Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

„Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej”

2008-2013

Ośrodki Pomocy Społecznej z województwa dolnośląskiego

www.ops.pl

(zakładka: książka teleadresowa) 

 

Poddziałanie 7.1.2

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 

 

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

Rozwój form aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

2008-2013

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z województwa dolnośląskiego

www.mpips.gov.pl 

 

Poddziałanie 7.1.3

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej 

 

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań

2008-2013

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

www.dops.wroc.pl

Działanie 7.4

Niepełnosprawni na rynku pracy&nb

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

Sprawnie w pracy

08.2012

12.2014

 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Wydział Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego