Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

 

Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

  

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

2009-2010

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Edukacji i Nauki
www.edukacja.dolnyslask.pl

więcej informacji

 

Poddziałanie 9.1.3

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

„Dolnośląski Program Stypendialny – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”

2008-2015

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Edukacji i Nauki
www.stypendiapokl.dolnyslask.pl

  

 

Działanie 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

2011-2014

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Edukacji i Nauki
www.edukacja.dolnyslask.pl

więcej informacji

 

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

2009-2010

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Edukacji i Nauki
www.edukacja.dolnyslask.pl

  

 

Działanie 9.4

Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

  

Projekt

Okres realizacji

Instytucja realizująca projekt

„Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”

2010-2011

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Edukacji i Nauki
www.edukacja.dolnyslask.pl

Podniesienie kompetencji nauczycieli z obszarów wiejskich Dolnego Śląska w zakresie innowacyjnych metod nauczania w obszarach ICT i nauk matematyczno-przyrodniczych

2012-2014

Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Wydział Edukacji i Nauki
tel. 71 776 30 28

więcej informacji