Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

28.09.2009

Nowa wersja Formularza PEFS 2007 (wersja 2.0)

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowała i udostępniła Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 wraz z instrukcją wprowadzania danych.

Zgodnie z zaktualizowaną instrukcją uczestnik projektu zostaje zarejestrowany w Formularzu PEFS 2007 z chwilą przystąpienia do projektu. Beneficjent wraz z Wnioskiem o płatność składa wypełniony Formularz PEFS 2007 zawierający dane osób, bądź instytucji, które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły czy też przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu.

 

Poprzednia wersja instrukcji Formularza PEFS 2007 zakładała, iż składany wraz z wnioskiem o płatność Formularz PEFS 2007 zawiera dane tylko o tych uczestnikach, którzy zakończyli udział w zaplanowanej formie wsparcia w okresie, za który składany jest wniosek beneficjenta o płatność.


Formularz PEFS 2007 wersja 2.0 został dostosowany do zakresu danych wskazanych w Zasadach sprawozdawczości i zbiera dane uczestników projektów w podziale na:

  • uczestników indywidualnych,
  • uczestników instytucjonalnych.


Formularz PEFS 2007 w wersji 2.0 obowiązuje bezwzględnie wszystkich nowych Beneficjentów, którzy nie złożyli do tej pory wniosku o płatność.


W przypadku projektów już realizowanych Beneficjent może składać na starych zasadach Formularz w wersji 1.0 lub 2.0 do dnia 31 grudnia 2009 r. Czas ten przeznaczony jest na uzupełnienie danych dotyczących osób, które rozpoczęły udział w przewidzianej formie wsparcia.


Beneficjent, który ukończy realizację projektu do dnia 31 grudnia 2009 r. nie ma obowiązku uzupełniania danych.


Nowa wersja Formularza PEFS 2007 nie dotyczy projektów zakończonych.


Z dniem 1 stycznia 2010 r. Formularze PEFS 2007 przygotowane wg starych zasad nie będą przyjmowane.

 

Formularz wraz z Instrukcją wypełniania go dostępny jest w zakładce Generatory wniosków > Generator wniosków płatniczych