Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  • Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
  • Funduszu Spójności (FS)

w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-2013.

Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSRO są:

  1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
  2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
  3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
  4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
  5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
  6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Obok działań o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym cele NSRO będą realizowane za pomocą tzw. programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych (tzw. regionalnych programów operacyjnych), zarządzanych przez Zarządy poszczególnych Województw i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:

 

Program Operacyjny

Fundusz

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Fundusz Spójności

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Europejski Fundusz Społeczny

16 programów regionalnych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia