Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

14 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w PO KL. Decyzja Komisji zamyka rozpoczęty we wrześniu 2013 r. proces zmiany Programu, w ramach którego dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami.

W wyniku dokonanych przesunięć finansowych z komponentu centralnego na poziom regionalny zostały realokowane środki w wysokości ok. 81,8 mln euro. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na: 

1. Wspieranie aktywności zawodowej osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
2. Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej i zawodowej na rynku pracy oraz likwidację barier ograniczających tym osobom dostęp do rynku pracy w ramach Priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej.
3. Działania wspierające zwalnianych pracowników sektora oświaty, umożliwiające reorientację zawodową tych osób, skrócenie okresu bezrobocia i aktywizację ww. grupy docelowej w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki. Na realizację tych działań przeznaczone zostaną m.in. środki w wysokości 25 mln euro, realokowane z Priorytetu III PO KL.
4. Wsparcie edukacji przedszkolnej w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji oraz poprawę jakości tego typu edukacji, a także usprawnienie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Po analizie wykorzystania środków w poszczególnych osiach komponentu regionalnego sześć województw zaproponowało zmiany pomiędzy Priorytetami, w obrębie środków, którymi dysponują. Realokacje te mają na celu pełne wykorzystanie dostępnej alokacji oraz zwiększenie zakresu wsparcia w najbardziej problemowych obszarach w danym województwie.  

Dokonane zmiany pozostają bez uszczerbku dla celów założonych do osiągnięcia w Priorytetach PO KL komponentu centralnego, z których dokonywane są przesunięcia środków.

Przed przekazaniem Programu do Komisji Europejskiej, projekt zmian został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL na szczeblu centralnym (właściwe resorty i agendy rządowe) i regionalnym (samorząd województwa), jak również z partnerami społeczno-gospodarczymi i przedstawicielami środowisk pozarządowych.


 Dokument do pobrania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wersja aktualna

29.12.2011

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki wynikających z przeglądu śródokresowego

5 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki w ramach przeglądu śródokresowego. Decyzja to zamyka trwający od początku 2011 roku proces modyfikacji Programu przeprowadzony na podstawie art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (rozporządzenie ogólne) oraz uwzględniający realokację dodatkowych środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW).


W ramach prowadzonego przeglądu zostało wprowadzonych szereg zmian, które pozwolą na lepsze ukierunkowanie wsparcia PO KL na obszary szczególnie istotne dla realizacji celów Programu oraz ich silniejsze powiązanie z celami i priorytetami strategii Europa 2020. Zmiany koncentrują się zatem na tych zapisach, który maja bezpośredni wpływ na sposób i zakres wdrożenia PO KL oraz przekładają się na jakość i efektywność udzielanego wsparcia.

Przed przekazaniem Programu do Komisji Europejskiej, projekt zmian został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL na szczeblu centralnym (właściwe resorty i agendy rządowe) i regionalnym (samorząd województwa), jak również z partnerami społeczno-gospodarczymi i przedstawicielami środowisk pozarządowych.

Szczegółowy zakres zmian planowanych w ramach przeglądu śródokresowego PO KL obejmuje następujące zagadnienia:

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna:

 • wsparcie w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego zostanie skoncentrowane na działaniach wspierających rozwój systemu opieki nad dziećmi, w tym w szczególności dziećmi do lat 3 oraz zostanie skierowane do rodziców i opiekunów planujących powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.;
 • uruchomione zostaną działania służące opracowaniu i wdrażaniu systemu wsparcia finansowego dla  podmiotów ekonomii społecznej, opartego na zwrotnych instrumentach finansowych w formie preferencyjnie oprocentowanych pożyczek. Planowana kwota środków przeznaczonych na ten cel to 30 mln zł;;

Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich I potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących:

 • zwiększono budżetu Priorytetu II o kwotę 12 500 000 euro z przeznaczeniem na działania w zakresie poprawy stanu zdrowia osób pracujących;
 • działania o charakterze analityczno-badawczym będą podejmowane wyłącznie w połączeniu z konkretnymi działaniami o charakterze wdrożeniowym (projekty szkoleniowe, doradcze lub informacyjno-promocyjne);
 • wsparcie w formie otwartych i zamkniętych szkoleń, studiów podyplomowych oraz doradztwa dla pracowników przedsiębiorstw zostanie skoncentrowane na grupie docelowej obejmującej wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • uruchomiony zostanie pilotażowe wsparcie w zakresie zwiększania wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w przedsiębiorstwach połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych;

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty:

 • zmniejszono budżet Priorytetu III o kwotę 212 500 000 euro:
 • w związku z długofalowym oddziaływaniem wsparcia w zakresie badań i analiz systemu oświaty, nie będzie podejmowana realizacja nowych projektów, obejmujących opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego oraz badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych marginalizacją;
 • w celu ukierunkowania działań związanych z modernizacją systemu doskonalenia nauczycieli na bezpośrednie wsparcie szkół wdrożona zostanie pilotażowa koncepcja systemu doskonalenia nauczycieli świadczonego przez Centra Rozwoju Edukacji obejmująca 20 proc. szkół w kraju;

Priorytet IV Szkolnictwo wyższe I nauka:

 • zwiększono budżet Priorytetu IV o kwotę 25 000 000 euro z przeznaczeniem na realizację dodatkowych programów rozwojowych uczelni w szczególności odnoszących się do Strategii Europa 2020;
 • wprowadzony zostanie obligatoryjny wymóg uwzględniania w ramach programów rozwojowych uczelni elementów przedsiębiorczości w realizowanych programach kształcenia lub współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców w opracowywaniu programów kształcenia;

Priorytet V Dobre rządzenie:

 • W zakresie Priorytetu V zostały wprowadzone jedynie niezbędne zmiany umożliwiające prawidłową realizację i monitorowanie celów wyznaczonych w obecnie obowiązującej wersji PO KL. Zmiany dotyczą przede wszystkim brzmienia i sposobu monitorowania celów i wskaźników Priorytetu i wynikają z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych w zakresie wskaźników monitorowania PO KL (badania krajowe i wykonane przez OECD). Zmiany wprowadzane do Priorytetu V mają również służyć osiągnięciu zgodności jego zapisów z zapisami trzech strategii obejmujących swoim zakresem obszar dobrego rządzenia, tj. Strategii Sprawne Państwo, Strategii Innowacyjnej i Efektywnej Gospodarki oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:

 • pilotażowo zostaną wprowadzone zwrotne instrumenty wsparcia w postaci preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w tym w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej;

 • e względu na wysoki poziom realizacji założonego wskaźnika nie będzie podejmowana realizacja nowych działań wspierających rozwój inicjatyw na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób niepozostających w zatrudnieniu, przyczyniającego się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich;

Priorytet VII Promocja integracji społecznej:

 • ze względu na wysoki poziom realizacji założonego wskaźnika nie będzie podejmowana realizacja nowych działań wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniających się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich;

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki:

 • wsparcie o charakterze szkoleniowym zostanie skoncentrowane na pracownikach przedsiębiorstw delegowanych na szkolenia przez pracodawców (szkolenia objęte pomocą publiczną), z kolei wsparcie dla pracowników, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe będzie realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL;
 • wsparcie w zakresie współpracy przedsiębiorstw i sfery B+R (transfer wiedzy) zostanie skoncentrowane na rozwijaniu współpracy i wymianie kadr pomiędzy konkretnymi instytucjami z obu środowisk;
 • w zakresie operacji dotyczących stypendiów naukowych dla doktorantów nastąpi ograniczenie kierunków, które będą mogły być objęte stypendiami do kierunków w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i ścisłych (SMT) zawartych w RSI danego województwa;
 • nie będzie podejmowana realizacja nowych operacji w zakresie upowszechniania wśród interesariuszy idei flexicurity;

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:

 • zwiększono budżet Priorytetu IX o kwotę 212 500 000 euro (środki pochodzące z Priorytetu III)  z przeznaczeniem na realizacje dodatkowych działań w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej (62 500 000 euro) oraz wdrożenie koncepcji indywidualizacji nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej (150 000 000 euro);
 • wsparcie zostanie skoncentrowane na działaniach ukierunkowanych na kształcenie osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
 • w celu zwiększenia adekwatności podejmowanych działań planowane jest pilotażowe wdrożenie systemu doradztwa dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kwalifikacji w trybie formalnym i pozaformalnym;
 • ze względu na zmiany dokonane w podstawie programowej oraz konieczność ich wdrożenia przez organy prowadzące w drugiej połowie okresu programowania uruchomiony zostanie nowy typ operacji, ukierunkowany na wdrożenie koncepcji indywidualizacji nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej.

Podział środków w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania został przeprowadzony w oparciu o Metodologię podziału krajowej rezerwy wykonania w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych przyjętą przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Środki przyznane w ramach KRW zostały rozdysponowane pomiędzy osiem następujących regionów:

 Województwo

KRW (EFS)

 Warmińsko-Mazurskie

 60 896 736

 Zachodniopomorskie

 54 807 063

 Opolskie

 44 455 644

 Podkarpackie

 42 627 715

 Kujawsko-Pomorskie

 36 538 041

 Świętokrzyskie

 30 448 369

 Lubelskie

 18 269 021

 Pomorskie

 12 179 348

 OGÓŁEM

 300 221 937

 

 

 

 Dokument do pobrania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Przyjęcie Programu stanowi potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest realizacja działań, które przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej, podniesienia poziomu wykształcenia w społeczeństwie, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawy jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych. Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji dla wzrostu oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, program operacyjny składa się z następujących elementów:

 1. Diagnozy społeczno-ekonomicznej opracowanej z uwzględnieniem podziału na poszczególne obszary wsparcia tj. zatrudnienie, edukację, adaptacyjność, integrację społeczną, administrację i opiekę zdrowotną;
 2. Analizy SWOT;
 3. Informacji na temat dotychczasowej pomocy zagranicznej w zakresie rozwoju zasobów ludzkich;
 4. Strategii wdrażania Programu w podziale na poszczególne obszary wsparcia;
 5. Opisu priorytetów, oczekiwanych efektów wsparcia i wskaźników realizacji;
 6. Opisu systemu wdrażania;
 7. Informacji i zakresie komplementarności z innymi funduszami i programami operacyjnymi;
 8. Planu finansowego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki