Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Od 8 września 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Zakres zmian wprowadzony w SzOP stanowi dostosowanie dokumentu do zmian wprowadzonych w Programie Kapitał Ludzki (PO KL) i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 31 lipca 2015 r. Zmiany mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013
 Dokument do pobrania

 

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP).
Wprowadzone w dokumencie zmiany stanowią konsekwencje zmian wprowadzonych w PO KL, zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 13 stycznia 2015 r. W ramach PO KL zidentyfikowane zostały oszczędności w ramach projektów realizowanych w poszczególnych priorytetach komponentu centralnego PO KL. Środki te przeznaczono na dodatkowe wsparcie działań z zakresu aktywizacji zawodowej osób młodych.

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013

 Dokument do pobrania

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 grudnia 2013 r.

Zakres zmian wprowadzony w SzOP obejmuje:

- zmiany w zapisach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie związane z wprowadzeniem działań dedykowanych zwalnianym pracownikom sektora oświaty,
- inne zmiany wynikające z interpretacji IZ PO KL, wydanych w związku ze zgłaszanymi przez regionalne Instytucje Pośredniczące/Instytucje Pośredniczące II problemami (w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 i Poddziałanie 9.6.1),
- zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych przez Radę Ministrów 4 grudnia br.,
- inne zmiany doprecyzowujące i porządkujące dotychczasowe zapisy SzOP.


 Dokument do pobrania

04.07.2013

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego.

Wprowadzone w dokumencie zmiany wynikają z nowej wersji Programu Kapitał Ludzki, zatwierdzonej 30 kwietnia 2013 r. przez Radę Ministrów i przekazanej do akceptacji Komisji Europejskiej 10 maja br., a także z przeglądu śródokresowego Priorytetu V PO KL, przeprowadzonego w 2012 r. przez Instytucję Zarządzającą PO KL zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r.

Konsultacje społeczne dokumentu zostały przeprowadzone od 31 maja do 12 czerwca br.

Zmiany dokumentu obejmują m.in.:

1. Priorytet IX, w tym:

Poddziałanie 9.1.1

· zmodyfikowano dotychczasowe typy operacji możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.1, zgodnie ze zmianami dokonanymi w PO KL,

· rozszerzono zakres wsparcia udzielanego w ramach ww. Poddziałania o projekty systemowe dotyczące przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,

2. Priorytet V

· zmodyfikowano Priorytet V w zakresie udzielanego wsparcia, układu celów, wskaźników, alokacji oraz odpowiedzialności instytucji za jego realizację,

3. Pozostałe zmiany:

· zmiany finansowe polegające na dostosowaniu tabel finansowych do realokacji zatwierdzonych przez Radę Ministrów 30 kwietnia br.,

· zmiany wartości docelowych wskaźników w Priorytetach komponentu regionalnego PO KL wynikające z opisanych powyżej modyfikacji zapisów dotyczących Poddziałania 9.1.1 oraz realokacji środków,

· inne zmiany doprecyzowujące i porządkujące dotychczasowe zapisy SzOP.

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013

 Dokument do pobrania

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Od 24 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Znowelizowany dokument został zatwierdzony przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego.

Wprowadzone w dokumencie zmiany stanowią konsekwencję przyjętej przez Komisję Europejską (KE) Decyzji Nr C(2013) 1395 z 7 marca 2013 r. w sprawie zmian w PO KL.

W związku z ww. decyzją zmianie uległy:

1. Tabele finansowe (w tym załącznik nr I Podział alokacji ogółem na województwa (…) oraz załącznik IIa Podział krajowego wkładu publicznego na poszczególne źródła finansowania)

20 czerwca 2012 r. Komitet Monitorujący Program Kapitał Ludzki zatwierdził zmiany w Programie w zakresie realokacji środków pomiędzy poszczególnymi Priorytetami PO KL. Wprowadzone zmiany były odpowiedzią na wystosowany w grudniu 2011 r. przez KE Komunikat KOM(2011)933, w którym KE odniosła się do trudnej sytuacji osób młodych na rynku pracy i wskazała na konieczność bardziej intensywnego wykorzystania wsparcia finansowego i instrumentów UE w celu wspierania zatrudniania młodzieży.

Instytucja Zarządzająca w porozumieniu z Instytucjami Pośredniczącymi dokonała analizy wykorzystania środków w ramach całego PO KL w celu zidentyfikowania potencjalnych źródeł realokacji. W efekcie zaproponowane zostały realokacje w ramach Programu (przesunięcia środków pomiędzy komponentem centralnym i regionalnym oraz pomiędzy Priorytetami w ramach alokacji poszczególnych województw).

Dodatkowo, wprowadzone w SzOP zmiany dotyczą realokacji zgłoszonych przez poszczególne Instytucje Pośredniczące pomiędzy Poddziałaniami i Działaniami tego samego Priorytetu. Przedmiotowe realokacje mają na celu pełne wykorzystanie przyznanej alokacji.

2. Usunięto załącznik nr II Indykatywna tabela finansowa zobowiązań dla Programu w podziale na priorytety i działania (w euro)

3. Wykreślenie informacji o rezerwie MRR w ramach Priorytetu V

W wyniku dokonanych realokacji przeniesiono pełną kwotę rezerwy będącej dotychczas w dyspozycji MRR z Priorytetu V do Priorytetu VI (18 113 498 euro). W związku z powyższym, wykreślono z teksu wzmiankę o wyżej wymienionej rezerwie.

4. Aktualizacja wartości docelowych wskaźników

Dostosowano wartości docelowe wskaźników do dokonanych realokacji pomiędzy Priorytetami. Wprowadzone zmiany dotyczą Priorytetów VI i IX PO KL.

 

 Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013

03.01.2013

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL został zatwierdzony przez Pana Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 20 grudnia 2012 r. 


Zakres zmian obejmuje:

PRIORYTET I

Poddziałanie 1.3.4 - doprecyzowano zapisy dotyczące grupy docelowej w odniesieniu do osób opuszczających jednostki penitencjarne w związku warunkowym przedterminowym zwolnieniem z odbycia reszty kary.

PRIORYTET II

Poddziałanie 2.1.2 - doprecyzowano definicję funduszu szkoleniowego.

PRIORYTET III

Poddziałanie 3.3.3
- dodano nowy typ operacji: opracowywanie nowych aktywnych metod kształcenia nauczycieli, w tym kształcenia praktycznego, 
- dodano nowy typ beneficjenta: Centrum Nauki Kopernik.

PRIORYTET VI

Poddziałanie 6.1.1:
- rozszerzono zakres wsparcia realizowanego w ramach programów aktywizacji zawodowej (typ operacji nr 4) o możliwość finansowania doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy uczestnika projektu (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), 
- doprecyzowano zasady realizacji wsparcia adaptacyjnego dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, 
- dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia).

PRIORYTET VII

Poddziałanie 7.2.1 - dodano nowy typ operacji: wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia), 
Poddziałanie 7.4 - dodano nowe typy operacji: 
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia), 
- specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej,
- jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania.

PRIORYTET VIII

Poddziałanie 8.1.2 - dodano nowy instrument wsparcia w formie jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego mobilność geograficzną osób (dodatek wypłacany w wysokości 5 000 zł brutto z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia), 
Poddziałanie 8.2.1 - rozszerzono grupę docelową o pracowników dydaktycznych uczelni, zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

PRIORYTET IX

Poddziałanie 9.1.2: 
- wprowadzono nowy typ operacji: staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne, 
- określono zasady realizacji staży,

Działanie 9.2: 
- wprowadzono nowy typ operacji: przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, 
- określono zasady realizacji staży,
- wprowadzono możliwość pokrywania kosztów opiekuna stażysty w ramach programów rozwojowych szkół zawodowych,

Działanie 9.5:

- dokonano zmian w odniesieniu do typu operacji (projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2), katalogu beneficjentów (organizacje pozarządowe),

- dokonano zmian w odniesieniu do grupy docelowej (mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, którzy w niskim stopniu uczestniczą w kształceniu przez całe życie, wskazani jako grupa docelowa w ramach Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2),
Poddziałanie 9.6.1 - wprowadzono możliwość realizacji pozaszkolnych form edukacji osób dorosłych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL 2007-2013

 Dokument do pobrania

11.07.2012

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

 

Informujemy, że od 1 lipca 2012 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony 28 czerwca 2012 r. przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Zakres zmian wprowadzony w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki obejmuje:

1. Priorytet I, w tym:

· Działanie 1.1

· Działanie 1.3

2. Priorytet II, w tym:

· Działanie 3.1, Poddziałanie 3.1.1 oraz Poddziałanie 3.1.2

· Działanie 3.2

· Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1

· Działanie 3.4, Poddziałanie 3.4.2

· Działanie 3.5

3. Załącznik II – Indykatywną tabelę finansową zobowiązań dla PO w podziale na Priorytety, Działania i Poddziałania (w euro),

4. Załącznik III – Listę instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL,

5. Inne zmiany o charakterze doprecyzowującym, redakcyjnym i interpunkcyjnym w całym dokumencie.

Opis zmian

 Dokument do pobrania

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL

 Dokument do pobrania

27.12.2011

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązywać znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Pawła Orłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego dnia 20 grudnia 2011 r.
Zakres zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Kapitał Ludzki obejmuje:
a. Priorytet I, w ramach którego:

 • zmieniono opis Priorytetu I,
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań;
 • w Działaniach 1.1 i 1.2 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów),
 • w Działaniu 1.3 zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Poddziałania 1.3.2,
 • utworzono nowe Działanie 1.4: Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • utworzono nowe Działanie 1.5: Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego,

b. Priorytet II, w ramach którego:

 • zmieniono opis Priorytetu II,
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • zwiększono alokację dla Priorytetu II i zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań,
 • w Działaniu 2.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniach 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3,
 • w Działaniu 2.1 ograniczono grupy docelowe Poddziałań 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników,
 • w Działaniu 2.2 wprowadzono nowe brzmienie typu realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 2.2.1,
 • w Działaniu 2.2 zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Poddziałania 2.2.2,
 • w Działaniu 2.3 utworzono nowe Podziałanie 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia – projekty konkursowe,

c. Priorytet III, w ramach którego:

 • zmieniono opis Priorytetu III,
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • zmniejszono alokację dla Priorytetu III i zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań,
 • wyodrębniono w ramach alokacji dla Priorytetu III rezerwę środków do dyspozycji MEN,
 • w Działaniu 3.1 usunięto typy realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 3.1.1 i wprowadzono dodatkowy typ beneficjentów w Poddziałaniu 3.1.2,
 • w Działaniu 3.2 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) oraz wprowadzono dodatkowy typ Beneficjentów,
 • w Działaniu 3.3 powołano Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla Poddziałań 3.3.2 i 3.3.4 i wprowadzono dodatkowy typ Beneficjentów w Poddziałaniu 3.3.1 i 3.3.3,
 • w Działaniu 3.4 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 3.4.1i powołano Instytucję Pośredniczącą II stopnia dla Poddziałania 3.4.3,
 • utworzono nowe Działania 3.5: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół,

d. Priorytet IV, w ramach którego:

 • zmieniono opis Priorytetu IV,
 • dokonano zmiany Instytucji Pośredniczącej z „Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego – Departament Wdrożeń i Innowacji” na „Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”,
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • zwiększono alokację dla Priorytetu IV i zmieniono alokacje poszczególnych Działań i Poddziałań,
 • w Działaniu 4.1, wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniach 4.1.1 i 4.1.3,;
 • utworzono nowe Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020,

e. Priorytet V, w ramach którego:

 • zmniejszono alokację dla Priorytetu V i zmieniono alokacje poszczególnych Działań,
 • w Poddziałaniu 5.1.1 wprowadzono nowy typ beneficjenta projektów systemowych – „Ministerstwo Spraw Zagranicznych”,
 • w Działaniu 5.2 dokonano zmiany instytucji pośredniczącej II stopnia z „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Departament Administracji Publicznej” na „Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji”,

f. Priorytet VI, w ramach którego:

 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • w Działaniu 6.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 6.1.2,
 • w Działaniu 6.2 wprowadzono nowe brzmienie typu realizowanych operacji (projektów),
 • zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Działania 6.3,
 • zwiększono alokację dla Priorytetu VI o środki Krajowej Rezerwy Wykonania i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,

g. Priorytet VII: w ramach którego:

 • w Poddziałaniu 7.1.3 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i dostosowano grupy docelowe do zmodyfikowanego brzmienia typów operacji (projektów),
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • w Poddziałaniu 7.2.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i dostosowano grupy docelowe do zmodyfikowanego brzmienia typów operacji (projektów),
 • w Poddziałniu 7.2.2 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i dostosowano grupy docelowe do zmodyfikowanego brzmienia typów operacji (projektów);
 • zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Działania 7.3,
 • utworzono nowe Działanie 7.4 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy projekty konkursowe,
 • zwiększono alokację dla Priorytetu VII o środki Krajowej Rezerwy Wykonania i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,

h. Priorytet VIII, w ramach którego:

 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • w Działaniu 8.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 8.1.1, 8.1.2,
 • w Działaniu 8.1 ograniczono grupy docelowe w Poddziałaniu 8.1.1 do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników,
 • w Działaniu 8.1 zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Poddziałania 8.1.4,
 • w Działaniu 8.1 wprowadzono nowy typ realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 8.1.2,
 • zwiększono alokację dla Priorytetu VIII o środki Krajowej Rezerwy Wykonania i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,

i. Priorytet IX, w ramach którego:

 • zmodyfikowano opis Priorytetu IX,
 • określono datę rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków w ramach zmienianych typów operacji (projektów),
 • zwiększono alokację dla Priorytetu IX o środki Krajowej Rezerwy Wykonania oraz alokację przeniesioną z Priorytetu III i zmieniono alokację poszczególnych Działań i Poddziałań,
 • w Działaniu 9.1 określono minimalny wkład własny w Poddziałaniu 9.1.1 w wysokości 15 proc. wartości projektów,
 • w Działaniu 9.1 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) w Poddziałaniu 9.1.1,
 • w Działaniu 9.2 wprowadzony nowy typ realizowanych operacji (projektów),
 • zakończono z dniem 1 stycznia 2012 r. realizację Działania 9.3,
 • w Działaniu 9.5 wprowadzono nowe brzmienie typów realizowanych operacji (projektów) i ograniczono katalog grup docelowych,
 • utworzono nowe Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,

j. Priorytet X, w ramach którego:

 • zwiększono alokację dla Priorytetu X o środki Krajowej Rezerwy Wykonania,
 • zmieniono informację na temat wymaganego wkładu własnego,
 • zmieniono daty składania i zatwierdzania Rocznych Planów Działania PT PO KL,

k. Załącznik I – Tabelę podziału alokacji ogółem na województwa Komponentu Regionalnego PO KL w rozbiciu na Priorytety,

l. Załącznik II – Indykatywną tabelę finansową zobowiązań dla PO w podziale na Priorytety, Działania i Poddziałania (w euro),

m. Załącznik III – Listę instytucji uczestniczących we wdrażaniu PO KL,

n. Załącznik IV – Wartości wskaźników produktu dla działań w ramach PO KL oraz zdezagregowane wartości wskaźników produktu dla działań w ramach priorytetów komponentu regionalnego PO KL,

o. Załącznik V – Słownik terminologiczny dla Szczegółowego Opisu Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

p. Inne zmiany o charakterze doprecyzowującym, redakcyjnym i interpunkcyjnym w całym dokumencie.


Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL -  Dokument do pobrania

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (1 czerwiec 2010 r.)

Instytucja Pośrednicząca pragnie poinformować, iż w związku z zatwierdzeniem znowelizowanej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, obowiązującej od dnia 1 czerwca 2010 r., nabór wniosków o dofinansowanie w ramach aktualnie prowadzonych konkursów będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach, tj. zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w wersji z dnia 1 czerwca 2009 r.

Jednocześnie IP pragnie podkreślić, iż wszystkie konkursy ogłaszane po dniu 1 czerwca 2010 r. będą zgodne z nową wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Natomiast w przypadku wznawiania naborów w ramach konkursów ogłoszonych uprzednio zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w wersji z dnia 1 czerwca 2009 r., IP pragnie poinformować, iż będą one przeprowadzone w oparciu o zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w wersji z dnia 1 czerwca 2009 r.

Opis zmian
Dokument do pobrania

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
Dokument do pobrania

Nowelizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki (1 czerwiec 2009 r.)

1 czerwca 2009 r. weszła w życie nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opis zmian
Dokument do pobrania

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL
Dokument do pobrania

 

Z uwagi no to, że kierowany do Komisji Europejskiej program operacyjny ma charakter ogólny, każda instytucja zarządzająca programem operacyjnym przygotowuje dodatkowy dokument precyzujący jego postanowienia.

W przypadku PO KL jest to Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który stanowi kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów programu na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarte w nim informacje dotyczą szczegółowych typów, listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia oraz systemu wdrażania, ułatwiają przygotowanie projektu i prawidłowe wypełnienie wniosku o jego dofinansowanie.

Nowelizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 (20 lutego 2009 r.)

20 lutego 2009 r. ogłoszony został Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki 2007-2013 (M.P. poz. 134 nr 10 z 2009 r.). Zgodnie z treścią ogłoszonego komunikatu zmiany wchodzą w życie 20 lutego 2009 r.

Opis wprowadzonych zmian
Dokument do pobrania

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Kapitał Ludzki (20 lutego 2009)
Dokument do pobrania

Znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

21 marca 2008 r. została zatwierdzona nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Datą wejścia w życie znowelizowanej wersji dokumentu jest 1 kwietnia 2008 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (13 marca 2008)
Dokument do pobrania

Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (18 września 2007)
Dokument do pobrania

Opis zmian wprowadzonych w dokumencie
Dokument do pobrania

Tabela zmian w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007-2013
Dokument do pobrania