Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

I. Konkurs na dofinansowanie projektu w ramach komponentu regionalnego PO KL

Konkursy na dofinansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał są ogłaszane na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (dokument dostępny w zakładce: Akty prawne i dokumenty) zgodnie z Planem działania na dany rok (dokument dostępny w zakładce: Plany działania).

Na Dolnym Śląsku konkursy ogłaszane są przez:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (UMWD) – Instytucję Pośredniczącą,
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) – instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).

Nabór Wniosków o dofinansowanie jest ogłaszany publicznie. Ogłoszenie o konkursie można znaleźć:

 • na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) – odpowiednio UMWD www.efs.dolnyslask.pl (zakładka Konkursy) i DWUP www.pokl.dwup.pl.
 • w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs (w miejscu publicznie dostępnym),
 • w prasie regionalnej,

W ogłoszeniu i dokumentacji konkursowej znajdują się informacje

 • rodzaju projektów podlegających dofinansowaniu,
 • rodzaju podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,
 • kwocie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów,
 • poziomie dofinansowania projektów,
 • maksymalnej kwocie dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona,
 • kryteriach wyboru projektów,
 • terminie rozstrzygnięcia konkursu,
 • terminie, miejscu i sposobie składania wniosków o dofinansowanie projektu.

Informacja o konkursach jest przekazywana także podczas spotkań z potencjalnymi beneficjentami.

 

Zgodnie z zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów (dokument dostępny w zakładce: Akty prawne i dokumenty – PO KL Dokumenty programowe – System realizacji PO KL), nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki może mieć charakter konkursu otwartego lub konkursu zamkniętegoWybrany tryb jest przedstawiony w Planie działania wraz z uzasadnieniem.

konkursie otwartym nabór wniosków o dofinansowanie i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. W przypadku, gdy ilość złożonych wniosków przekracza wartość środków przeznaczonych na konkurs, IOK może również zawiesić konkurs a następnie odwiesić go ponownie Informacja o planowanej dacie zamknięcia, zawieszenie i odwieszenia konkursu otwartego wraz z uzasadnieniem, umieszczana jest na stronie internetowej IOK z co najmniej 5 dniowym.

Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. IOK określa daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie. Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż  21 dni.