Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

IV. Ocena złożonych wniosków i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Ocena formalna


 

Podczas oceny formalnej wniosku sprawdzane jest czy wniosek spełnia ogólne kryteria formalne orazkryteria dostępu. Instytucja organizująca konkurs zobowiązana jest do dokonania oceny formalnej, czyli zweryfikowania kompletności i poprawności złożonej dokumentacji w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku lub zamknięcia konkursu. W uzasadnionych przypadkach (np. dużej liczby wniosków) instytucja organizująca konkurs może wydłużyć ten termin do 21 dni, o czym informuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej.

 

Niektóre braki dotyczące ogólnych kryteriów formalnych i dostępu mogą zostać uzupełnione i/lub skorygowane. IOK wysyła do projektodawcy pismo informujące go o tym przypadku i zakresie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników w terminie 5 dni od dokonania oceny formalnej.

 

 

 

Ocena merytoryczna

 

Wniosek spełniający wszystkie ogólne kryteria formalne oraz wszystkie kryteria dostępu przekazywany jest następnie do oceny merytorycznej, zaś wnioskodawca otrzymuje pismo o zarejestrowaniu wniosku i nadaniu mu numeru identyfikacyjnego w terminie 5 dni od dokonania oceny formalnej wniosku.

Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest  w oparciu

  • kryteria dostępu ( w przypadku, jeśli IOK założyła w dokumentacji konkursowej ocenę kryteriów dostępu na etapie oceny merytorycznej),
  • kryteria horyzontalne (zgodność z politykami i zasadami wspólnotowymi, prawem krajowym oraz Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL),
  • ogólne kryteria merytoryczne (jakość merytoryczna projektu, wiarygodność projektodawcy, sposób finansowania),
  • kryteria strategiczne (premia punktowa za realizację preferowanych typów projektów np. realizacja projektu w partnerstwie).

Kryteria strategiczne, określone w Planie Działania, są przyznawane preferowanym typom projektów (np. realizowanym w partnerstwie). W przeciwieństwie do kryteriów dostępu, kryteria strategiczne mogą, ale nie muszą być spełnione, by projekt mógł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną. Maksymalna liczba punktów za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100. Wniosek, który spełnia kryteria strategiczne i jednocześnie uzyskał wymaganą liczbę punktów za ogólne kryteria merytoryczne, otrzymuje dodatkowo premię punktową (w wysokości określonej w Planie działania), maksymalnie  40 punktów. Wniosek spełniający całkowicie ogólne kryteria merytoryczne oraz wszystkie kryteria strategiczne może uzyskać maksymalnie  140 punktów.

Oceną merytoryczną projektów zajmują się Komisje Oceny Projektów (KOP). Na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Oceny Projektów układana jest lista rankingowa wniosków  podlegających ocenie, uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów.

 

 

 

Lista rankingowa wniosków

 

Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Uzyskanie minimum punktowego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem środków na realizację projektu. Jeżeli bowiem po zsumowaniu wartości wszystkich przyznanych dofinansowań, wnioskowana kwota przekroczy wysokość środków przeznaczonych na dany konkurs, dofinansowanie otrzymają ci beneficjenci, których wnioski otrzymały wyższą liczbę punktów i znajdują się na wyższych pozycjach listy.

Po zatwierdzeniu listy projektów przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wnioskodawca otrzymuje pismo informujące o:

 

J J

możliwości przyjęcia wniosku do realizacji

 

lub

J K

możliwości podjęcia negocjacji

 

lub

K

pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych

 

lub

L

odrzuceniu wniosku.

 

Informacja taka jest wysyłana do beneficjenta w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia prac Komisji Oceny Projektów (w przypadku konkursu otwartego) lub 40 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym (w przypadku konkursu zamkniętego). 

Listy rankingowe dla konkursów w ramach Priorytetu IX oraz Działania 8.2 umieszczane są w zakładce Konkursy. Natomiast listy dla Priorytetu VI, VII i Działania 8.1 na stronie IW (IP2) www.pokl.dwup.pl, również w zakładce Konkursy.

Projekty, które nie zostały przyjęte do dofinansowania z powodu wyczerpania puli środków przeznaczonych na dany konkurs, mogą zostać ponownie złożone w odpowiedzi na kolejny. Muszą jednak ponownie przejść procedurę oceny formalnej i merytorycznej.

Lista członków KOP podawana jest do publicznej wiadomości po podpisaniu wszystkich umów.

 

 

 

Negocjacje

 

Negocjacje mogą dotyczyć zarówno zakresu merytorycznego projektu, jak i jego budżetu, w tym wysokości kwoty dofinansowania oraz wysokości i metodologii wyliczania kosztów pośrednich. Negocjacje, które należy rozpocząć w terminie 5 dni roboczych od otrzymania pisma informującego o możliwości ich podjęcia muszą zostać zakończone w ciągu kolejnych 20 dni.

 

 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

 

Jeśli beneficjent otrzymał pismo informujące o przyjęciu wniosku do realizacji lub z pozytywnym dla siebie skutkiem zakończył negocjacje z IOK, powinien w terminie określonym przez tę instytucję (nie krótszym niż 5 dni roboczych od otrzymania informacji w tej sprawie) złożyć wszystkie dokumenty wymagane do zawarcia umowy o dofinansowanie. Niezłożenie żądanej dokumentacji w komplecie, w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie.

 

 

 

Ogłoszenie ostatecznej listy zawartych umów o dofinansowanie

IOK nie rzadziej niż raz w miesiącu ogłasza na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie w publicznie dostępnym miejscu, informację o podpisanych w ramach danego konkursu umowach o dofinansowanie.

Listy podpisanych umów dla konkursów w ramach Priorytetu IX i Działania 8.2 umieszczane są w zakładce Konkursy. Natomiast listy podpisanych umów dla Priorytetów VI, VII oraz Działania 8.1 na stronie IW (IP2) www.pokl.dwup.pl, również w zakładce Konkursy.

Po zakończeniu podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami w ramach danego konkursu lub rundy konkursowej, IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie ostateczną listę zawartych umów o dofinansowanie, która stanowi zbiorcze zestawienie wszystkich uprzednio opublikowanych informacji o zawartych umowach.

 Wniosek o dofinansowanie projektu POKL - INSTRUKCJA dostępny jest w zakładce: Akty prawne i dokumenty – PO KL Dokumenty programowe – System realizacji PO KL