Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

 

Temat Projektu: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia

Beneficjent: Fundacja Eudajmonia

Tytuł projektu: Zatrudnienie wspomagane

Okres realizacji: Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2012 r. do 31.01.2015 r.

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i wprowadzenie do głównego nurtu polityki na poziomie lokalnym innowacyjnego Modelu Zatrudniania Wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością - ze schorzeniami specjalnymi o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności (z niepełnosprawnością intelektualną, epilepsją, dysfunkcją narządu wzroku, chorobami psychicznymi, ogólnymi zaburzeniami rozwojowymi) oraz osoby niesłyszące i głuchoniewidome.


Źródło oraz więcej informacji na stronie http://eudajmonia.pl/projekty/aktualne/zatrudnienie-wspomagane/