Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Temat Projektu: Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej (prowadzącej do zatrudnienia) grup marginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym

Beneficjent: Fundacja Widzialni

Tytuł projektu: Elearning na rzecz niewidomych i niedowidzących

Okres realizacji: Projekt realizowany jest w okresie od 01 lutego 2012 r. do 29 czerwca 2014 r.

 

Celem projektu jest stworzenie narzędzia wspomagającego podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych sensorycznie. Narzędzie - portal elearningowy powstanie w oparciu o przeprowadzone badania mające na celu poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pracodawców, a także instytucji wspierających rynek pracy.

 

Źródło oraz więcej informacji na stronie http://widzialni.org/projket-elearning-na-rzecz-niewidomych-i-niedowidzacych,m,in,132.html