Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Wykorzystana szansa

 

                        

 

Działania realizowane w ramach Priorytetu VI mają za zadanie aktywizację osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszanie i zapobieganie bezrobociu na obszarach wiejskich

             

 

 

 

Działania realizowane w projektach Priorytetu VII mają za zadanie eliminowanie różnego rodzaju barier, na które napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Szczególnie dotyczy to rodzin dotkniętych długotrwałym bezrobociem oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy: niepełnosprawnych, opuszczających placówki wychowawcze i penitencjarne oraz imigrantów.

             

 

 

 

Działania realizowane w projektach Priorytetu VIII mają na celu  zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi. Wspierany jest także transfer wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu.

             

 

Działania realizowane w projektach Priorytetu IX mają za zadanie wyrównywać szanse w zakresie dostępu do edukacji, szczególnie na obszarach wiejskich. Dotyczy to przede wszystkim edukacji przedszkolnej i kształcenia ustawicznego. Istotnym elementem Priorytetu IX są programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Akcent został położony na współpracę tych instytucji z pracodawcami, modernizację oferty edukacyjnej, programy stypendialne, jak również rozwój kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty.