Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Pytania i odpowiedzi - Priorytet VI

1. Czy w ramach PO KL można otrzymać dotację na założenie własnej firmy?

Dotacja na zakładanie nowej działalności gospodarczej została przewidziana w Działaniu 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". WSzczegółowym Opisie Priorytetów PO KL 2007 - 2013 przewidziano następujące f ormy wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej):

  1. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);
  3. wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

Projektodawcy w Działaniu 6.2 wybierani są w trybie konkursowym. Zgodnie z zapisami Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu VI projekty realizowane w ramach Działania 6.2 powinny być kompleksowe tj.zawierać wszystkie trzy formy wsparcia wymienione powyżej. Projektodawca we wniosku o dofinansowanie projektu sam określi sposób rekrutacji uczestników projektu oraz dokładne zasady przyznawanego wsparcia, w tym jego długość i rodzaj w przypadku wsparcia pomostowego.

Jeśli chodzi o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będą one udzielane w formie jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 tys. zł. Projekty w ramach Działaniu 6.2 będą realizowane przez podmioty wybrane w drodze konkursu (np. szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowo-doradcze). Za realizację procedury konkursowej odpowiedzialna będzie instytucja ogłaszająca konkurs (w województwie dolnośląskim jest to Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy). Po uzyskaniu dotacji, projektodawcy będą prowadzić rekrutację uczestników projektów, czyli osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. W ramach projektu, uczestnicy będą brać udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Po zakończeniu etapu "szkoleniowego" uczestnicy projektu mogą otrzymać jednorazową bezzwrotną dotację na realizację inwestycji.

Podsumowując, osoba fizyczna, zainteresowana pozyskaniem takiej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie będzie bezpośrednio ubiegać się o dofinansowanie, może natomiast - jako uczestnik projektu - otrzymać je za pośrednictwem beneficjenta, który pozyskał środki na realizację projektów w ramach Działania 6.2. PO KL. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące możliwości przystąpienia do takiego projektu osoba zainteresowana uzyska od beneficjenta (projektodawcy). Natomiast informacje o projektodawcach wyłonionych w procedurze konkursowej zostaną podane na stronach internetowych DWUP-u (www.pokl.dwup.pl).